W trosce o najwyższą jakość kształcenia, zgodnie ze Strategią Rozwoju ATH przyjętą na lata 2012-2020, Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej przyjął uchwałę nr 944/11/V/2013, z dnia 19 listopada 2013 roku,w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. System ten ma charakter stałego działania, którym objęci są pracownicy Akademii, studenci i doktoranci studiujący na wszystkich kierunkach, poziomach, profilach i formach studiów oraz słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kursów dokształcających. Dbałość o wysoką jakość kształcenia i obsługi administracyjnej studentów oraz doktorantów i słuchaczy jest obowiązkiem wszystkich członków społeczności akademickiej.

Uchwała ta określa cel i zakres działania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i Wydziałowych Systemów Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz wytyczne dotyczące zarządzania jakością kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, jak i Wydziałach Uczelni.

USZJK budowany jest w ATH z poszanowaniem autonomii i specyfiki jednostek organizacyjnych Akademii w przekonaniu, że umacnianiu wysokiej jakości kształcenia służy ocena własna, dialog i współpraca oraz wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań.

System ten został również opracowany i wdrożony na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki, co zostało dokładniej opisane w prezentowanej Księdze Jakości Kształcenia na WBMiI.

Logowanie do systemu: link