1. Zasady systemu punktowego są wspólne dla wszystkich rodzajów studiów prowadzonych na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki.

2. Liczba punktów odzwierciedla nakład pracy studenta wymagany do zaliczenia danego przedmiotu. Nakład pracy obejmuje zarówno pracę studenta w czasie zajęć zorganizowanych na uczelni, jak i pracę własną.

3. Suma punktów przyporządkowanych przedmiotom każdego nominalnego semestru studiów wynosi 30. Dopuszcza się nierównomierności tej sumy dla typowego programu studiów, które nie powinny przekraczać 3 punktów dla semestrów tego samego roku akademickiego i 2 punktów dla poszczególnych lat studiów. Praktykom wakacyjnym nie przyporządkowuje się punktów.

4. Punkty są przyporządkowane wszystkim zajęciom występującym w programie studiów, które podlegają ocenie, w tym seminarium dyplomowemu i pracy dyplomowej. Uzyskanie przez studenta punktów związanie jest jedynie z faktem zaliczenia przedmiotu i nie ma związku z otrzymaną oceną.

5. Punkty są przyporządkowane w zasadzie całym przedmiotom, a nie poszczególnym formom zajęć, takim jak np. wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia laboratoryjne i projektowe. Przyporządkowanie punktów części przedmiotu dokonywane jest wówczas, gdy przedmiot trwa dłużej niż jeden semestr lub stanowi odrębną jednostkę dydaktyczną.

6. Liczba punktów przyporządkowanych przedmiotowi jest liczbą całkowitą.

7. Warunkiem rejestracji na kolejny okres rozliczeniowy (rok akademicki lub semestr roku akademickiego) jest spełnienie wymagań programowych oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów, co oznacza, że w systemie punktowym nie istnieje pojęcie rejestracji warunkowej a zastępuje ją rejestracja ze zmniejszoną, ale określoną dla danego etapu studiów, liczbą punktów.

8. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie wszystkich wymagań programowych oraz uzyskanie liczby punktów wynikającej z nominalnego czasu trwania studiów (liczbie semestrów pomnożonej przez 30).

9. Ocenę średnią z przebiegu studiów wyznacza się jako średnią ważoną określoną wzorem:

ocena średnia = Σ (ocena × punkty) / Σ punkty

10. Określenie zasad przyporządkowania punktów poszczególnym przedmiotom leży w kompetencji Rady Wydziału zatwierdzającej dany program studiów.

11. W czasie realizacji programu opartego o system punktowy zaleca się prowadzić analizę rzeczywistego całkowitego obciążenia studentów pracą i wprowadzać wynikające z tych badań korekty liczby punktów.

12. Zaleca się, aby liczba punktów przyporządkowanych przedmiotom podstawowym i kierunkowym wynosiła co najmniej 3. Dla zajęć z języka obcego ustala się, iż jednej godzinie w tygodniu w całym semestrze przyporządkowuje się jeden punkt.

13. Jednostka dydaktyczna, której przypisano punkty może mieć tylko jedną łączną ocenę zaliczeniową. O sposobie wyznaczenia tej oceny decyduje kierownik przedmiotu (odpowiedzialny za przedmiot).

14. Wymaganą minimalną liczbę punktów niezbędną do rejestracji na kolejne semestry lub lata każdego kierunku studiów ustala Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.

15. Warunkiem rejestracji na kolejny okres rozliczeniowy jest liczba punktów, o której mowa w pkt. 14 uzyskanych z przedmiotów zapisanych w programie studiów. Jeżeli uzyskana liczba punktów jest większa od minimalnej a mniejsza od wymaganej wówczas student otrzymuje rejestrację z obowiązkiem odpłatnego powtarzania przedmiotów w okresie do roku.

16. Przedmioty zaliczone przez studenta a nie spełniające wymagań pkt. 15 zostają zapisane w karcie przedmiotów awansowych i mogą być rozliczne w następnych okresach rozliczeniowych po spełnieniu wymagań pkt. 15. Punkty uzyskane z przedmiotów zapisanych w karcie awansowej do czasu przeniesienia do kart głównych nie są uwzględniane w dorobku punktowym studenta (np. dodatkowy język obcy).

17. Przedmioty zapisane w karcie awansowej studenta i nie wykorzystane do końca zostają uwzględnione w suplemencie dyplomu ukończenia studiów jako pozaprogramowe.

18. Student nie spełniający wymagań do rejestracji na kolejny okres rozliczeniowy t.j. gdy uzyskał liczbę punktów mniejszą od minimalnej może być decyzją Dziekana ponownie zarejestrowany na poprzedni okres rozliczeniowy. Do czasu podjęcia studiów Dziekan udziela urlopu dziekańskiego.

19. W przypadku ponownej rejestracji na ten sam okres rozliczeniowy student studiów dziennych wnosi opłatę ustaloną przez Rektora.

20. Student w uzasadnionych przypadkach – określonych w regulaminie studiów, może uzyskać urlop zdrowotny, losowy lub dziekański. Uzyskanie takiego urlopu powoduje zaniechanie naliczania zwiększonego wymaganego limitu punktów za okres urlopu.

21. W przypadku studenta, który dwukrotnie był wpisywany na poprzedni okres rozliczeniowy i kolejny raz nie uzyskał minimalnej liczby punktów niezbędnej do rejestracji na kolejny okres rozliczeniowy Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z list studentów lub wyraża zgodę na przeniesienie na inny kierunek lub rodzaj studiów.

22. W przypadku wznowienia studiów, bądĽ przeniesienia z innego kierunku, rodzaju studiów lub innej uczelni Dziekan określa przedmioty uznane za zgodne z programem studiów, które zostają wpisane na kartę główną studenta. Na tej podstawie ustala się liczbę punktów oraz dokonuje rejestracji na odpowiedni semestr lub rok studiów. Pozostałe przedmioty zapisane zostają w karcie awansowej studenta.

23. Warunkiem koniecznym do otrzymania stypendium za wyniki w nauce jest uzyskanie sumy punktów przewidzianej w programie studiów za dany okres rozliczeniowy do końca sesji egzaminacyjnej. Wysokość stypendium uzależnione jest od oceny średniej (średnia ważona) uzyskanej za ostatni okres rozliczeniowy określonej wzorem:

ocena średnia = Σ (ocena × punkty) / 30

24. Stypendium socjalne student może otrzymać na semestrze pierwszym i po uzyskaniu rejestracji na semestrach wyższych.

Definicje

1. Suma punktów przewidziana programem studiów za dany okres rozliczeniowy – suma punktów przypisana wszystkim przedmiotom w danym okresie rozliczeniowym (semestrze), suma ta wynosi 30.

2. Wymagana liczba punktów – jest to liczba punktów niezbędna do rejestracji na kolejny okres rozliczeniowy (semestr) ustalana przez Dziekana. Uzupełnienie braków nie wiąże się z odpłatnością.

3. Minimalna liczba punktów – jest to najmniejsza liczba punktów niezbędna do kontynuacji studiów, którą student musi uzyskać w określonym czasie studiów od daty rejestracji. Student otrzymuje okres roku na uzupełnienie braków do poziomu wymaganej liczby punktów. Uzupełnianie jest odpłatne.

4. Jednostka dydaktyczna – jednostkę stanowi cały przedmiot (lub jego część), której zaliczenie wiąże się ze zdobyciem punktów.