• Praktyki studenckie – dokumenty, podstawowe informacje

    Zasady organizacji i zaliczania praktyk na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki

    Na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki w roku akademickim 2019/2020 realizowane są praktyki zawodowe. Zgodnie z Zarządzeniem nr Nr 1371/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 3 marca 2020 roku krajowe praktyki studenckie mogą mieć następujące formy:

    • na podstawie skierowania przez Uczelnię,
    • indywidualnie w wybranym przez studenta zakładzie pracy, wcześniej zatwierdzone przez Opiekuna Studenckich Praktyk  Zawodowych danego kierunku powołanego przez Rektora ATH,
    • poprzez pracę zarobkową studenta (zakład pracy może zawrzeć ze studentem umowę o pracę na okres odbywania praktyki) – wcześniej zatwierdzone przez Opiekuna Studenckich Praktyk  Zawodowych danego kierunku powołanego przez Rektora ATH.

    W związku z powyższym studenci zobowiązani programem studiów do odbycia praktyki zawodowej w roku akademickim 2019/2020 powinni podjąć działania przedstawione poniżej:

    1. Nawiązać kontakt z zakładami pracy lub firmami, które umożliwią realizację praktyk o charakterze zgodnym z kierunkiem studiów.
    2. Zgłosić zakład pracy, który wyraził gotowość przyjęcia praktykanta do Opiekuna Studenckich Praktyk Zawodowych na danym kierunku studiów.
      Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
      – pełna nazwa zakładu i adres,
      – nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej zakład,
      – datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki.
    3. Wydział przygotowuje Porozumienie pomiędzy Akademią Techniczno-Humanistyczną i zakładem pracy w 2 egzemplarzach.
    4. Student pośredniczy w zawieraniu Porozumienia poprzez bezpośredni kontakt z zakładem gdzie dostarcza jednostronnie podpisane egzemplarze Porozumienia (jeden egzemplarz Porozumienia podpisanego przez zakład wraca do Dziekanatu).
    5. Student podejmuje praktykę w ustalonym terminie, a po jej zakończeniu przedstawia opiekunowi praktyki ze strony Uczelni dziennik praktyk , w którym zakład pracy potwierdza fakt odbycia praktyki.
    6. Wpisu z zaliczenia praktyki do protokołu elektronicznego  i  w dzienniku praktyk  dokonuje opiekun praktyki ze strony Uczelni (wymieniony w Porozumieniu).
    Wykaz praktyk zawodowych obowiązujących studentów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki

    Studia stacjonarne

    Kierunek studiów Rodzaj studiów Czas odbywania i wymiar tygodniowy
    Mechanika i Budowa Maszyn studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie
    Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie
    Informatyka studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie
    Automatyka i Robotyka studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie

    Studia niestacjonarne

    Kierunek studiów Rodzaj studiów Czas odbywania i wymiar tygodniowy
    Mechanika i Budowa Maszyn studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie
    Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie
    Informatyka studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie
    Automatyka i Robotyka studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie
    Warunki zaliczenia praktyki programowej na podstawie pracy zawodowej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki.

    Student może uzyskać zaliczenie praktyki programowej, jeżeli:

    • ma stałe zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½ etatu w formie umowy o pracę, od co najmniej 6 miesięcy,
    • przepracował w latach 2017-2020 co najmniej 6 miesięcy w formie umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu,
    • przepracował na podstawie umowy zlecenia w latach 2017-2020 co najmniej 9 miesięcy.

    W/w zatrudnienia powinny dotyczyć pracy o charakterze zgodnym lub zbliżonym z kierunkiem studiów.

    Dokumenty potwierdzające zatrudnienie należy przedstawić uczelnianemu opiekunowi praktyki danego kierunku i po jego akceptacji dostarczyć do Dziekanatu.

    W przypadku stażów pracy, nieznacznie odbiegających od wyżej przedstawionych należy zwrócić się z podaniem do uczelnianego opiekuna praktyki danego kierunku o indywidualne rozstrzygnięcie zaliczenia praktyki.

    Opiekunowie Studenckich Praktyk Zawodowych

    dr inż. Jarosław Janusz na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

    dr inż. Aleksander Moczała na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

    dr inż. Paweł Fałat na kierunku Informatyka

    dr inż. Marcin Sidzina na kierunku Automatyka i Robotyka

    Pliki do pobrania

    Sprawozdanie z realizacji studenckich praktyk zawodowych
    Harmonogram szkoleń BHP – 2020
    Porozumienie indywidualne (proszę drukować dwustronnie)
    Dziennik praktyki
    Wykaz praktyk zawodowych obowiązujących studentów na kierunkach w roku akademickim 2018/2019
    Warunki zaliczenia praktyki programowej na podstawie pracy zawodowej
    Zasady organizacji i zaliczania praktyk

  • Regulamin organizacji studenckich praktyk zawodowych

    Zarządzenie Nr 1371/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 3 marca 2020 roku
    w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

    Plik pdf – Zarządzenie-1371