• Praktyki studenckie – dokumenty, podstawowe informacje

  Zasady organizacji i zaliczania praktyk na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki

  Na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki w roku akademickim 2021/2022 realizowane są praktyki zawodowe. Zgodnie z Zarządzeniem nr Nr 1642/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 17 maja 2022 roku krajowe praktyki studenckie mogą mieć następujące formy:

  • na podstawie skierowania przez Uczelnię,
  • indywidualnie w wybranym przez studenta zakładzie pracy, wcześniej zatwierdzone przez Opiekuna Studenckich Praktyk  Zawodowych danego kierunku powołanego przez Rektora ATH,
  • poprzez pracę zarobkową studenta (zakład pracy może zawrzeć ze studentem umowę o pracę na okres odbywania praktyki) – wcześniej zatwierdzone przez Opiekuna Studenckich Praktyk  Zawodowych danego kierunku powołanego przez Rektora ATH.

  W związku z powyższym studenci zobowiązani programem studiów do odbycia praktyki zawodowej w roku akademickim 2021/2022 powinni podjąć działania przedstawione poniżej:

  1. Nawiązać kontakt z zakładami pracy lub firmami, które umożliwią realizację praktyk o charakterze zgodnym z kierunkiem studiów.
  2. Zgłosić zakład pracy, który wyraził gotowość przyjęcia praktykanta do Opiekuna Studenckich Praktyk Zawodowych na danym kierunku studiów.
   Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
   – pełna nazwa zakładu i adres,
   – nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej zakład,
   – datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki.
  3. Wydział przygotowuje Porozumienie pomiędzy Akademią Techniczno-Humanistyczną i zakładem pracy w 2 egzemplarzach.
  4. Student pośredniczy w zawieraniu Porozumienia poprzez bezpośredni kontakt z zakładem gdzie dostarcza jednostronnie podpisane egzemplarze Porozumienia (jeden egzemplarz Porozumienia podpisanego przez zakład wraca do Dziekanatu).
  5. Student podejmuje praktykę w ustalonym terminie, a po jej zakończeniu przedstawia opiekunowi praktyki ze strony Uczelni dziennik praktyk , w którym zakład pracy potwierdza fakt odbycia praktyki.
  6. Wpisu z zaliczenia praktyki do protokołu elektronicznego  i  w dzienniku praktyk  dokonuje opiekun praktyki ze strony Uczelni (wymieniony w Porozumieniu).
  Wykaz praktyk zawodowych obowiązujących studentów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki

  Studia stacjonarne

  Kierunek studiów Rodzaj studiów Czas odbywania i wymiar tygodniowy
  Mechanika i Budowa Maszyn studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie
  Informatyka studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie
  Automatyka i Robotyka studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie

  Studia niestacjonarne

  Kierunek studiów Rodzaj studiów Czas odbywania i wymiar tygodniowy
  Mechanika i Budowa Maszyn studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie
  Informatyka studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie
  Automatyka i Robotyka studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie
  Warunki zaliczenia praktyki programowej na podstawie pracy zawodowej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki.

  Student może uzyskać zaliczenie praktyki programowej, jeżeli:

  • ma stałe zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½ etatu w formie umowy o pracę, od co najmniej 6 miesięcy,
  • przepracował w latach 2019-2022 co najmniej 6 miesięcy w formie umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu,
  • przepracował na podstawie umowy zlecenia w latach 2019-2022 co najmniej 9 miesięcy.

  W/w zatrudnienia powinny dotyczyć pracy o charakterze zgodnym lub zbliżonym z kierunkiem studiów.

  Dokumenty potwierdzające zatrudnienie należy przedstawić uczelnianemu opiekunowi praktyki danego kierunku i po jego akceptacji dostarczyć do Dziekanatu.

  W przypadku stażów pracy, nieznacznie odbiegających od wyżej przedstawionych należy zwrócić się z podaniem do uczelnianego opiekuna praktyki danego kierunku o indywidualne rozstrzygnięcie zaliczenia praktyki.

  Opiekunowie Studenckich Praktyk Zawodowych

  dr inż. Jarosław Janusz na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

  dr inż. Aleksander Moczała na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  dr inż. Paweł Fałat na kierunku Informatyka

  dr inż. Marcin Sidzina na kierunku Automatyka i Robotyka

  Pliki do pobrania
 • Regulamin organizacji studenckich praktyk zawodowych

  Zarządzenie Nr 1642/2021/2022 z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

  Plik – Zarządzenie-1642