Wydział Budowy Maszyn i Informatyki posiada dobrze wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz nowoczesne laboratoria badawcze wyposażone w aparaturę nowej generacji, zapewniającą wysoki poziom prowadzonych badań. Oferta badawcza została przygotowana przez specjalistów w swoich dziedzinach, którzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu krajowych i zagranicznych projektów naukowo-badawczych oraz prac badawczo-rozwojowych realizowanych na potrzeby przemysłu.

 1. Modelowanie konstrukcji mechanicznych z wykorzystaniem MES.
 2. Modelowanie przekładni planetarnych.
 3. Metody diagnostyczne. Modelowanie komputerowe.
 4. Stateczność dynamiczna trójwarstwowych płyt pierścieniowych z rdzeniem lepkosprężystym.
 5. Zastosowania sterowania bazującego na logice rozmytej w badaniach numerycznych i doświadczalnych modeli obiektów dynamicznych.
 6. Zastosowania metod sztucznej inteligencji w projektowaniu i eksploatacji maszyn.
 7. Metodyka ograniczenia emisji związków szkodliwych w silnikach spalinowych.
 8. Teoretyczne modelowanie rzeczywistych procesów silnikowych.
 9. Dobór parametrów regulacyjnych silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym.
 10. Zastosowania paliw alternatywnych do zasilania silników (gaz ziemny sprężony, biogazy, gazy odpadowe, alkohole).
 11. Sterowanie wielopaliwowych silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym.
 12. Badania dynamiki podłużnej i poprzecznej w ruchu pojazdów.
 13. Analiza dynamiki układów mechanicznych: analiza dynamiki samochodów osobowych ze szczególnym uwzględnieniem ich zawieszeń.
 14. Analiza wpływu wybranych niesprawności pojazdu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 15. Wykorzystanie gruntowo-powietrznych wymienników ciepła w układach wentylacji budynków i pomieszczeń.
 16. Obliczenia ewolucyjne w optymalizacji procesów wytwarzania.
 17. Kształtowanie i rekonstrukcja procesów produkcyjnych w przemyśle maszynowym.
 18. Automatyzacja projektowania i optymalizacji procesów wytwarzania maszyn: wielokryterialne wspomaganie decyzji w wytwarzaniu produktów, sterowanie adaptacyjne na tokarkach sterowanych numerycznie, rozpoznawanie Wytwórczych Obiektów Elementarnych (ang. Manufacturing Features) obrabianych na tokarkach CNC.
 19. Doskonalenie technologii procesów metalurgicznych odlewniczych stopów aluminium.
 20. Nanopowłoki ze szlachetnych pierwiastków na implantach.
 21. Nowoczesne metody badawcze stopów i kompozytów odlewanych.
 22. Modelowanie i optymalizacja strategii pomiarowych we współrzędnościowej technice pomiarowej.
 23. Badania niepewności pomiaru w przemyśle maszynowym.
 24. Metody i techniki doskonalenia procesów produkcyjnych w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym i rolno-spożywczym.
 25. Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu procesami produkcyjnymi.
 26. Kodowania automatów sekwencyjnych minimalizujące pobór mocy.
 27. Bezprzewodowe sieci czujników.
 28. Równania i nierówności funkcyjne. Funkcje wielowartościowe. Miary probabilistyczne.

1. Ekspertyza z zakresu innowacyjnych technologii w szczególności w następujących specjalnościach: obrabiarki i technologia procesów wytwarzania, automatyzacja procesów wytwarzania w przemyśle, eksploatacja i remonty maszyn, wycena maszyn i urządzeń.
2. Zaawansowane programowanie układu sterowania SINUMERIK.
3. Badania zużycia papieru ściernego.
4. Badania odkształceń przedmiotu obrabianego od sił mocujących.
5. Badania porównawcze skrawalności materiałów, sił oraz momentów skrawania.
6. Pomiary laserowe na obrabiarkach.
7. Pomiary temperatury podczas toczenia na tokarce TUG-40.
8. Opracowanie technologii utwardzania dyspersyjnego części ze stopów aluminium z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego procesu.
9. Analiza procesu krystalizacji i przemian fazowych w stopach aluminium.
10. Określenie zmian wymiarowych w trakcie jego nagrzewania i chłodzenia.
11. Badania siły skrawania podczas szlifowania na szlifierce do płaszczyzn.
12. Ocena zaklejania narzędzi ściernych nasypowych w czasie szlifowania drewna.
13. Dobór optymalnych parametrów obróbki kształtującej i wykończeniowej materiałów konstrukcyjnych, w tym materiałów trudnoobrabialnych.
14. Programowanie robota przemysłowego Yaskawa Motoman.
15. Pomiary laserowe na robotach.
16. Wszelkie obliczenia inżynierskie przy wykorzystaniu metody elementów skończonych (MES) w zakresie statyki i dynamiki.
17. Badania wytrzymałościowe i wyznaczanie właściwości mechanicznych tworzyw sztucznych i blach cienkich statyczne i cykliczne zmienne o częstości 0,8 Hz w zakresie do 5 kN – zginanie, rozciąganie, ściskanie z regulowaną.
prędkością prowadzenia próby
18. Statyczne badania wytrzymałościowe w zakresie do 100 kN – ściskanie, rozciąganie, zginanie.
19. Statyczne i dynamiczne badania wytrzymałościowe materiałów i konstrukcji w zakresie obciążeń do 160 kN.
20. Badania zmęczeniowe materiałów i konstrukcji w zakresie obciążeń do 25 kN.
21. Badania starzeniowe tworzyw sztucznych w środowisku UV, kondensacji pary wodnej i deszczu według obowiązujących procedur normowych i testów utworzonych przez użytkowników.
22. Dobór materiałów konstrukcyjnych do aplikacji przemysłowych.
23. Weryfikacja poprawności procesów obróbki materiałów metalicznych oraz ich wdrażanie – obróbka cieplna, cieplno-chemiczna, technologie wytwarzania żeliwa wysokojakościowego (sferoidalnego, ADI, SiMo), nanoszenie powłok antykorozyjnych, antybakteryjnych, itp.
24. Obróbka materiałów i wyrobów ze stopów żelaza, metali nieżelaznych pod względem struktury i podstawowych właściwości mechanicznych.
25. Badania materiałów przeznaczonych na podłoża dla Inżynierii Tkankowej.
26. Badania materiałów do zastosowań medycznych.
27. Analiza przemysłowych rozproszonych systemów sterowania w oparciu o systemy komunikacyjne Profi net, Profi bus, CAN, Genius, Modbus.
28. Kalibracja czujników temperatury w zakresie 33-300.
29. Wirtualizacja części maszyn polegająca na skanowaniu 3D, obróbce wyników skanowania oraz kolorowego wydruku na drukarce Zprinter 650.
30. Wydruk 3D gotowych modeli części maszyn i innych przedmiotów.
31. Pomiary odkształceń konstrukcji za pomocą tensometrii optycznej z wykorzystaniem siatek Bragga.
32. Analizy wytrzymałościowe, modalne i dynamiczne części maszyn za pomocą metody elementów skończonych.
33. Optymalizacja parametryczna i topologiczna części maszyn.
34. Wzorcowanie współrzędnościowych maszyn i ramion pomiarowych.
35. Wzorcowanie przestrzennych obiektów wzorcowych za pomocą współrzędnościowej maszyny pomiarowej lub ramienia pomiarowego.
36. Wzorcowanie mikroskopów i projektorów.
37. Wzorcowanie długościomierzy.
38. Wzorcowanie sprawdzianów gwintowych.
39. Analiza niepewności pomiarów, w szczególności pomiarów współrzędnościowych.
40. Analiza chropowatości powierzchni, w tym analiza struktury geometrycznej powierzchni 3D.
41. Prawienie ekonomiki procesów poprzez poszukiwanie wiedzy w danych – określenie optymalnych parametrów procesów technologicznych, medycznych i innych przez zastosowanie różnych metod inteligencji obliczeniowej.
42. Budowa inteligentnych rozwiązań ICT typu IoT (Internet of Things) do wspierania energetyki, medycyny z uwzględnieniem zasad stosowanych w rozproszonych systemach czasu rzeczywistego.
43. Badania samochodów na hamowni podwoziowej firmy Schenck.
44. Prace naukowo-badawcze w zakresie projektowania pojazdów samochodowych i ich zespołów, zwłaszcza struktur nośnych oraz mechanizmów przenoszenia i rozdziału mocy.
45. Badania zdolności napędowej pojazdów o układach napędowych 4×2 i 4×4.
46. Badania stateczności poprzecznej pojazdów o wysoko położonym środku ciężkości.
47. Badania dynamiki podłużnej i poprzecznej oraz kierowalności pojazdów w trakcyjnych testach badawczych.
48. Badania doświadczalne i analizy dynamiki podłużnej i porzecznej pojazdów oraz stateczności ruchu przy użyciu modeli fi zycznych pojazdów w pomniejszonej skali.
49. Badania i oceny kół jezdnych pojazdów.
50. Badania na stanowisku badawczym 4-cylindrowego silniku o zapłonie samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa ISUZU 1.7. Stanowisko wyposażone jest w hamulec elektrowirowy firmy SCHENCK.
51. Dwupaliwowe zasilanie silników: o zapłonie samoczynnym – gazem (paliwo zasadnicze) i olejem napędowym (dawka inicjująca), o zapłonie iskrowym benzyna-alkohol spalane równocześnie o dowolnym udziale alkoholu zmienianym on-line.
52. Nadzór nad eksploatacją stacjonarnych silników kogeneracyjnych zasilanych gazem: biogazem, gazem wysypiskowym, gazem kopalnianym, gazem ziemnym: o zapłonie samoczynnym – dwupaliwowe / o zapłonie iskrowym.
53. Badania optymalizacyjne silników ZI zakresie doboru parametrów algorytmów sterowania54. Badania optymalizacyjne silników ZS w zakresie doboru parametrów algorytmów sterowania.
55. Pomiary ciśnienia w układach hydraulicznych zarówno przebiegów szybkozmiennych, jak i wolnozmiennych, w zakresie do 2000 barów.

Na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki realizowane są praktyki zawodowe. Biorą w nich udział studenci 6 semestru studiów dziennych, wieczorowych oraz zaocznych. Zgodnie z Zarządzeniem nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku krajowe praktyki studenckie mogą mieć następujące formy:

 • na podstawie skierowania przez Uczelnię,
 • indywidualnie w wybranym przez studenta zakładzie pracy, wcześniej zatwierdzone przez Opiekuna Studenckich Praktyk  Zawodowych danego kierunku.

Zachęcamy wszystkie firmy do przyjęcia studentów WBMiI na praktyki zawodowe. Czas trwania praktyki to 4 tygodnie. Możliwe jest zorganizowanie także staży trwających dłużej niż 4 tygodnie, jednakże musi to się odbyć w porozumieniu z  Opiekunem Studenckich Praktyk  Zawodowych.