• Profil absolwenta

  Na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzone są studia:

  • stacjonarne I stopnia 3,5-letnie
  • stacjonarne II stopnia 1,5-roczne
  • niestacjonarne I stopnia 4-letnie (studia wieczorowe)
  • niestacjonarne II stopnia 1,5-roczne (studia wieczorowe od semestru zimowego 2019/2020)

  na specjalnościach – studia I stopnia:

  • Komputerowo Wspomagane Konstruowanie i Wytwarzanie (CAD/CAM) 
  • Budowa, badania pojazdów i silników 

  studia II stopnia:

  • Komputerowo Wspomagane Konstruowanie i Wytwarzanie (CAD/CAM)
  • Pojazdy i silniki

  Studenci studiów I stopnia uzyskują dyplom inżyniera po 7 semestrach (studia stacjonarne) lub po 8 semestrach (studia niestacjonarne). Na studiach stacjonarnych przez pierwsze 4 semestry, a na studiach niestacjonarnych przez pierwsze 6 semestrów, studenci otrzymują wiedzę ogólną oraz kierunkową z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Na dalszych semestrach zdobywana wiedza związana jest ściśle z obraną przez studenta specjalnością.

  Absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do podjęcia studiów II stopnia zakończonych uzyskaniem tytułu magistra, które dostarczają zaawansowanej wiedzy inżynierskiej z zakresu mechaniki i budowy maszyn w ramach czterech specjalności. Studia II stopnia stacjonarne trwają 3 semestry, natomiast niestacjonarne – 4 semestry. Wybór specjalności w obydwu systemach studiów następuje od pierwszego semestru. Absolwent z tytułem magister inżynier może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia tj. doktoranckich w dyscyplinie Budowa i Eksploatacji Maszyn.

  Uniwersalne kompetencje zawodowe oraz biegłość w posługiwaniu się technologiami CAD/CAM sprawiają, że absolwenci kierunku z powodzeniem znajdują pracę jako konstruktorzy i technolodzy w zakładach przemysłu maszynowego, elektromaszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego oraz małych i średnich firmach produkujących komponenty oraz podzespoły. Ponadto inżynierowie tego kierunku mogą być rzeczoznawcami, pracować w jednostkach serwisujących i eksploatujących środki transportu samochodowego.

  Na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji prowadzone są studia:

  • stacjonarne I stopnia 3,5-letnie
  • stacjonarne II stopnia 1,5-roczne
  • niestacjonarne I stopnia 3,5-letnie (studia zaoczne)
  • niestacjonarne II stopnia 1,5-roczne (studia zaoczne)

  na specjalnościach – studia I stopnia:

  • Inżynieria zarządzania produkcją
  • Informatyczne systemy zarządzania
  • Systemy logistyczne przedsiębiorstwa
  • Inżynieria bezpieczeństwa pracy

  studia II stopnia:

  • Inżynieria zarządzania przedsiębiorstwem
  • Informatyczne systemy przedsiębiorstwa
  • Inżynieria innowacji przemysłowych
  • Inżynieria administracji gospodarczej

  Absolwenci studiów I stopnia otrzymują dyplom inżyniera. Studia na kierunku mają charakter interdyscyplinarny. Podczas pierwszych dwóch lat studentom przekazywana jest wiedza ogólna i kierunkowa z zakresu: organizacji i zarządzania, techniki i informatyki, ekonomii, finansów i prawa. Od piątego semestru nacisk kładziony jest na przygotowanie inżynierskie z określonej branży związanej z wybraną specjalizacją oraz dziedziny dotyczącej wybranej specjalności. Absolwent studiów I stopnia może kontynuować kształcenie podejmując studia II stopnia zakończone uzyskaniem tytułu magistra, które dostarczają zaawansowanej wiedzy inżynierskiej z zakresu organizacji i zarządzania systemami produkcyjnymi. Po studiach II stopnia może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia – doktoranckich, prowadzonych na Wydziale w dwóch dyscyplinach: Inżynieria Produkcji lub Budowa i Eksploatacji Maszyn.
  W ramach programu kształcenia studenci mają możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów potwierdzających cenione na rynku pracy umiejętności, w tym:

  • certyfikaty z zakresu ECDL, ECDL-Advanced, ECDL CAD i ECDL WebStarter
  • certyfikat audytora wewnętrznego i inżyniera jakości PCBC (po spełnieniu określonych wymagań)

  Absolwenci kierunku, w zależności od ukończonej specjalności, są dobrze przygotowani do wykonywania pracy w różnych działach inżynierii produkcji oraz na stanowiskach zarządzania procesami wytwarzania i procesami gospodarczymi w instytucjach oraz przedsiębiorstwach o dowolnym profilu, zwłaszcza – zgodnie z wybranymi specjalizacjami – w przemyśle maszynowym, elektromaszynowym, motoryzacyjnym lub rolno-spożywczym, a także w firmach konsultingowych, usługowych, handlowych, instytucjach administracji samorządowej.

  Na kierunku Automatyka i Robotyka prowadzone są studia:

  • stacjonarne I stopnia 3,5-letnie
  • niestacjonarne I stopnia 4-letnie (studia wieczorowe)

  na specjalnościach:

  • Automatyka Przemysłowa i Systemy Informatyczno-Pomiarowe
  • Mechatronika i Robotyka
  • Automatyka i Sterowanie w Pojazdach Samochodowych

  Studenci uzyskują dyplom inżyniera po 7 semestrach (studia stacjonarne) lub po 8 semestrach (studia niestacjonarne). Przez pierwsze 4 semestry studenci zdobywają wiedzę ogólną oraz kierunkową z zakresu automatyki i robotyki. Na kolejnych semestrach zakres przekazywanej wiedzy związany jest ściśle z obraną przez studenta specjalnością, a następnie kierunkiem dyplomowania. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, które mogą być realizowane w ATH na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn lub Zarządzanie i Inżynieria Produkcji bądź w innej uczelni technicznej. Na studia II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia bez konieczności uzupełniania jakichkolwiek różnic programowych, dodatkowo specjalnie na potrzeby absolwentów tego kierunku studiów utworzona została specjalność Automatyka Przemysłowa.
  Prowadzone studia na kierunku Automatyka i Robotyka ukierunkowane są w dużej części na potrzeby lokalnych zakładów przemysłowych, również specjaliści z mniejszych ośrodków naukowo-badawczych i firm przemysłowych prowadzą zajęcia studenckie lub pełnią opiekę na praktykami studenckimi.

  Na kierunku Mechatronika prowadzone są studia:

  • stacjonarne II stopnia 1,5-roczne
  • niestacjonarne II stopnia 1,5-roczne

  Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami związanymi z projektowaniem i obsługą zrobotyzowanych stanowisk pracy, systemami wizyjnymi i rozpoznawaniem obrazów, automatyzacją rozproszonych systemów mechatronicznych, systemami autonomicznego sterowania oraz zastosowaniem elementów mechatronicznych w pojazdach samochodowych to jest to kierunek dla Ciebie!

  Studia II stopnia poszerzają wiedzę i rozwijają umiejętności z zakresu szeroko pojętej mechatroniki. Wynika to z faktu, iż Mechatronika to kierunek studiów, który łączy wiele dziedzin takich jak: automatyka, robotyka, informatyka, elektronika czy mechanika i budowa maszyn.

  Mechatronika jest także najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu. Kończąc studia na tym kierunku poszerzysz swoją wiedzę poznając m.in. najnowsze rozwiązania stosowane w przemyśle oraz nauczysz się programować oraz obsługiwać roboty przemysłowe, sterowniki i aplikacje przemysłowe. Ponadto studia pozwolą Ci na zdobycie bardzo dobrego wykształcenia w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych urządzeń. Zostaniesz zapoznany z najnowszymi przepisami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa maszyn i urządzeń, aby realizowane przez Ciebie projekty cechowała najwyższa jakość.

  Specjalności:

  • Systemy mechatroniczne
   Zagadnienia związane z teorią sterowania analogowego i cyfrowego, sterowania układami napędowymi oraz programowaniem nowoczesnych układów sterowania PACSystems. Projektowanie, symulacje komputerowe i obsługa zrobotyzowanych stanowisk pracy oraz integracja systemów mechatronicznych.
  • Mechatronika w pojazdach samochodowych
   Zagadnienia związane z układami automatycznego sterowania, działaniem i eksploatacją układów mechatronicznych oraz najnowocześniejszymi technologiami bezpieczeństwa i komfortu w pojazdach samochodowych. Projektowanie systemów autonomicznych, zastosowanie napędów elektrycznych i diagnostyka układów sterowania pojazdów.

  Na kierunku Informatyka prowadzone są studia:

  • stacjonarne I stopnia 3,5-letnie
  • niestacjonarne I stopnia 3,5-letnie (studia zaoczne)
  • niestacjonarne II stopnia
  • stacjonarne II stopnia

  W przypadku studiów I stopnia możliwe jest podjęcie nauki na specjalnościach:

  • Inżynieria Oprogramowania i Systemy Informatyczne
  • Telekomunikacja i Sieci Komputerowe
  • Zastosowanie Informatyki w Zarządzaniu

  W przypadku studiów II stopnia możliwe jest podjęcie nauki na specjalnościach:

  • Techniki tworzenia oprogramowania
  • Bezpieczeństwo technologii informatycznych

  Absolwenci kierunku Informatyka uzyskują dyplom inżyniera informatyki w wybranej specjalności. W czasie studiów otrzymują solidne podstawy wiedzy z nauk podstawowych, tj. matematyki, metod numerycznych, programowania, tworzenia algorytmów i struktur danych poszerzone o wiadomości z zakresu systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, grafiki komputerowej oraz podstaw sztucznej inteligencji, teletransmisji i bezpieczeństwa danych. Od piątego semestru dodatkowo sylwetkę absolwentów uzupełniają wiadomości z zakresu wybranej specjalności.

  Solidna podbudowa teoretyczna i umiejętności praktycznego wykorzystania technik komputerowych w różnorodnych systemach informatycznych pozwalają absolwentom z powodzeniem znajdować zatrudnienie w gospodarce, usługach i administracji, gdzie projektują, administrują i eksploatują urządzenia komputerowe i systemy informatyczne. Absolwenci kierunku są dobrze przygotowani w zakresie podstaw informatyki umożliwiających uzupełnienie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.
  W ramach programów kształcenia przewidziane są kursy Akademii Cisco i Microsoft, po ukończeniu których studenci uzyskują międzynarodowe certyfikaty, co jest niewątpliwym atutem na współczesnym rynku pracy. Program kształcenia na kierunku Informatyka umożliwia absolwentom studiów I stopnia kontynuację edukacji na studiach II stopnia, które mogą być realizowane w ATH na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (w szczególności na specjalnościach Inżynieria Administracji Gospodarczej oraz Informatyczne Systemy Zarządzania) lub na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn bądź w innej uczelni.

  W przypadku studiów II stopnia Absolwent uzyska kwalifikacje w zakresie tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych, systemów inteligentnych i urządzeń typu embedded stosowanych w technologii budowania Internetu Rzeczy (Internet of Things) ze szczególnym uwzględnieniem technologii chmurowych. Ponadto możliwe jest uzyskanie wiedzy i umiejętności związanych z działaniem infrastruktury sieciowej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa systemów sieciowych i mechanizmów komunikacji.

 • Dokumenty do pobrania

 • Regulamin studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

  Regulamin studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej obowiązuje na mocy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), a także aktów normatywnych wydanych na jej podstawie.

  Regulamin studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej obowiązuje społeczność akademicką uczelni w zakresie organizacji i przebiegu procesu kształcenia na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

  Regulamin studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – link

 • Regulamin organizacji studenckich praktyk zawodowych

  Zarządzenie Nr 1371/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 3 marca 2020 roku
  w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

  Plik pdf – Zarządzenie-1371

 • Praktyki studenckie – dokumenty, podstawowe informacje

  Wykaz praktyk zawodowych obowiązujących studentów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki

  Studia stacjonarne

  Kierunek studiów Rodzaj studiów Czas odbywania i wymiar tygodniowy
  Mechanika i Budowa Maszyn studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie
  Informatyka studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie
  Automatyka i Robotyka studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie

  Studia niestacjonarne

  Kierunek studiów Rodzaj studiów Czas odbywania i wymiar tygodniowy
  Mechanika i Budowa Maszyn studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie
  Informatyka studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie
  Automatyka i Robotyka studia I stopnia po III roku – 4 tygodnie
  Warunki zaliczenia praktyki programowej na podstawie pracy zawodowej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki.

  Student może uzyskać zaliczenie praktyki programowej, jeżeli:

  • ma stałe zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½ etatu w formie umowy o pracę, od co najmniej 6 miesięcy,
  • przepracował w latach 2017-2020 co najmniej 6 miesięcy w formie umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu,
  • przepracował na podstawie umowy zlecenia w latach 2017-2020 co najmniej 9 miesięcy.

  W/w zatrudnienia powinny dotyczyć pracy o charakterze zgodnym lub zbliżonym z kierunkiem studiów.

  Dokumenty potwierdzające zatrudnienie należy przedstawić uczelnianemu opiekunowi praktyki danego kierunku i po jego akceptacji dostarczyć do Dziekanatu.

  W przypadku stażów pracy, nieznacznie odbiegających od wyżej przedstawionych należy zwrócić się z podaniem do uczelnianego opiekuna praktyki danego kierunku o indywidualne rozstrzygnięcie zaliczenia praktyki.

  Opiekunowie Studenckich Praktyk Zawodowych

  dr inż. Jarosław Janusz na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

  dr inż. Aleksander Moczała na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  dr inż. Paweł Fałat na kierunku Informatyka

  dr inż. Marcin Sidzina na kierunku Automatyka i Robotyka

  Pliki do pobrania

  Sprawozdanie z realizacji studenckich praktyk zawodowych

  Harmonogram szkoleń BHP – 2020

  Porozumienie indywidualne (proszę drukować dwustronnie)

  Dziennik praktyki

  Zasady organizacji i zaliczania praktyk

 • Zasady zaliczania seminarium dyplomowego

  Seminarium prowadzone w semestrze poprzedzającym semestr dyplomowy (przedostatnim)

  Warunkiem zaliczenia seminarium jest:

   • Uczęszczanie na zajęcia zgodnie z regulaminem studiów w ATH,
   • Zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej przez Radę Wydziału,
   • Uzyskanie pozytywnych ocen z referatów lub z innych zadań zleconych przez prowadzącego seminarium,
   • Zaawansowanie realizacji pracy dyplomowej niemniejsze niż 25% potwierdzone przez promotora pracy na karcie konsultacji.

  Seminarium prowadzone w semestrze dyplomowym (ostatnim)

  Warunkiem zaliczenia seminarium jest:

   • Zaliczenie seminarium z poprzedniego semestru,
   • Uzyskanie pozytywnych ocen z referatów lub z innych zadań zleconych przez prowadzącego seminarium,
   • Zaawansowanie realizacji pracy dyplomowej niemniejsze niż 50% potwierdzone przez promotora pracy na karcie konsultacji.

  Po spełnieniu w/w wymagań prowadzący seminarium wystawia ocenę końcową zależną od stopnia realizacji efektów kształcenia przypisanych do odpowiedniego seminarium.

  Karta konsultacji pracy dyplomowej – [Pobierz]

 • Pytania do egzaminów dyplomowych

  Pytania do egzaminu dyplomowego – Informatyka: [Pobierz plik…]

  Pytania do egzaminu dyplomowego – Mechanika i Budowa Maszyn:[Pobierz plik…]

  Pytania do egzaminu dyplomowego – Automatyka i robotyka: [Pobierz plik…]

  Pytania do egzaminu dyplomowego – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I st. (inż.): [Pobierz plik…]

  Pytania do egzaminu dyplomowego – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II st. (mgr): [Pobierz plik…]