Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał 2,2 mln zł. dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekt „Akademia Przyszłości – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”

Projekt został złożony w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I, Działanie 3.5 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz poprawa jakości zarządzania Uczelnią poprzez: poszerzenie oferty edukacyjnej pozwalającej na zdobycie kompetencji i kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców, zwiększenie kompetencji dydaktycznych, zwiększenie integracji systemów wewnętrznych i zewnętrznych związanych z zarządzaniem uczelnią, podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry zarządzającej i administracyjnej.

Projekt zakłada wsparcie działań pozwalających rozwijać:

  • umiejętności studentów, na które popyt zgłaszają pracodawcy (zawodowe) oraz pozwalające na elastyczne dopasowanie do rynku pracy (tzw. miękkie), a w szczególności w tych obszarach, które są kluczowe z punktu widzenia rozwoju nowoczesnej gospodarki kraju,
  • dydaktyczne kompetencje nauczycieli akademickich,
  • kwalifikacje kadry zarządzającej i administracyjnej.

Istotnym elementem procesu rozwoju Uczelni jest wdrożenie zintegrowanego systemu Zarządzania Uczelnią. Realizacja projektu przyczyni się do: wprowadzenia nowych i modyfikacji realizowanych programów kształcenia dostosowanych do zapotrzebowania rynku pracy, zdobycie dodatkowych kompetencji umożliwiających lepsze praktyczne przygotowanie zawodowe studentów, podniesienia – merytorycznych i związanych z metodami i technikami prowadzonych zajęć dydaktycznych – kompetencji kadry dydaktycznej oraz jakości i efektywności pracy kadry zarządzającej i administracyjnej, wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań i narzędzi informatycznych w zakresie zarządzania Uczelnią.

W przypadku studentów WBMiI, wszystkich kierunków studiów, pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na:

  • nowe programy kształcenia: nowe specjalności, przedmioty, doposażenie laboratoriów w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie,
  • dodatkowe szkolenia dla studentów z możliwością otrzymania uznawanych i cenionych przez przedsiębiorców certyfikatów,
  • praktyczne warsztaty w zakładach produkcyjnych,
  • działalność interdyscyplinarnego koła naukowego „Inżynier XXI wieku”.
Informacje kontaktowe

Biuro projektu

+48 33 82 79 404

projekt.ap@ath.bielsko.pl

Biuro projektu

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
budynek L pok. 310
projekt.ap@ath.bielsko.pl

Kierownik projektu
prof. dr hab. n.t. Iwona Adamiec-Wójcik 33 8279 404

Z-ca kierownika projektu
mgr Ewa Sobiecka 33 8279 404

Koordynator ds. organizacyjnych
mgr inż. Magdalena Frycz 33 8279 318

Koordynator ds. finansowych
lic. Dominika Nowak 33 8279 291

Koordynator WBMiI

+48 33 82 79 234

dwiecek@ath.bielsko.pl

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

dr inż. Dorota Więcek

Aktualności

REKRUTACJA STUDENTÓW AUTOMATYKA I ROBOTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I ST. – SEM.4-7,MECHATRONIKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN II STOPIEŃ NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE Obsługa i programowanie falowników (przemienników częstotliwości) ZGŁOSZENIA OD 20.04.2022r. DO 30.04.2022r. Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17 Liczba godzin kursu: 11 godzin zajęć,…

REKRUTACJA STUDENTÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień-studia dzienne (dla studentów, którzy mieli zajęcia z SolidWorks) NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE Modelowanie części SolidWorks ZGŁOSZENIA OD 24.03.2022r. DO 30.03.2022r. Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17 Liczba godzin kursu: 24 godziny zajęć. Zajęcia przez 3 dni po max…

REKRUTACJA STUDENTÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień-studia dzienneNA CERTYFIKOWANE SZKOLENIEWskaźnik OEE ZGŁOSZENIA OD 24.03.2022r. DO 30.03.2022r. Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17 Liczba godzin kursu: 16 godzin zajęć. Zajęcia przez 2 dni po max 8 godzin Ilość grup: 2 grupy, limit miejsc: 8 osób/grupę,…

REKRUTACJA STUDENTÓWZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI(sem. 6) I STOPIEŃ, II STOPIEŃ NA SZKOLENIE „AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ” Z EGZAMINEM PRZEPROWADZANYM PRZEZ POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI ZGŁOSZENIA OD 07.03.2022 DO 14.03.2022 Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program…

REKRUTACJA STUDENTÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (po sem. 6) I STOPIEŃ, II STOPIEŃ NA SZKOLENIE „INŻYNIER JAKOŚCI” Z EGZAMINEM PRZEPROWADZANYM PRZEZ POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI ZGŁOSZENIA OD 07.03.2022 DO 14.03.2022 Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.