Historia Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki sięga 1969 roku, w którym powołano Filię Politechniki Łódzkiej w Bielsku – Białej. Początkowo funkcjonowały dwa Wydziały: Mechaniczny oraz Włókienniczy. W 1981 roku Wydział Mechaniczny przekształcono w samodzielny Wydział Budowy Maszyn. Po przeprowadzonej restrukturyzacji oraz uzyskaniu pełnych praw akademickich (1999 r.) w 2001 roku zmieniono nazwę wydziału na obecną – Wydział Budowy Maszyn i Informatyki.

Jak wspomniano, potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału zapewnia mu pełnię praw akademickich. Oznacza to, że na tym Wydziale, jako jedynym w Bielsku-Białej, można uzyskać stopienie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz że Wydział ma prawo do występowania z wnioskami o tytuł profesora w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz Inżynieria Produkcji. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo – dydaktyczna, wspomagana przez pracowników inżynieryjno – technicznych oraz administracyjnych, a także dobrze wyposażone laboratoria zapewniają wysoką jakość kształcenia na wszystkich kierunkach i specjalnościach.

Studia prowadzone są na czterech kierunkach: Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Informatyka oraz Automatyka i Robotyka. Na wszystkich kierunkach można uzyskać dyplom inżyniera, a dyplom magistra na Mechanice i Budowie Maszyn, Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji oraz Informatyce. W dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz Inżynieria Produkcji prowadzone są studia doktoranckie.

Studia na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki nie należą do łatwych, ale przygotowują absolwentów poszukiwanych na rynku pracy. Studenci w ramach zajęć mogą korzystać z kursów zawodowych potwierdzanych certyfikatami, co dodatkowo zwiększa szanse na otrzymanie ciekawej pracy. Własne zainteresowania studenci mogą pogłębiać i rozwijać uczestnicząc w zajęciach kół naukowych. Realizując prace dyplomowe studenci mogą aktywnie uczestniczyć w badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale oraz w pracach badawczych dla przemysłu.

Nieodzownym elementem życia akademickiego są kontakty naukowe oraz współpraca naukowo-badawcza z ośrodkami w kraju i za granicą. Wydział zawarł umowy bilateralne z uczelniami partnerskimi. Poza programem Erasmus/Socrates, dzięki któremu studenci i nauczyciele akademiccy aktywnie uczestniczą w procesie dydaktycznym innych uczelni, Wydział współpracuje z różnymi ośrodkami badawczymi m.in. Volkswagena oraz Grupy FCA.

Studenci mają możliwość odbycia staży przemysłowych i uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez specjalistów z tych ośrodków. Najlepsze prace magisterskie i doktorskie mogą ubiegać się o prestiżową nagrodę ufundowaną przez Centro Ricerche Fiat.

To tylko niektóre możliwości, które stwarza nasz Wydział dla osób ambitnych, poszukujących gruntownej i szerokiej wiedzy, a jednocześnie myślących o zapewnieniu sobie odpowiedniej pozycji na rynku pracy. Duży dorobek naukowy Wydziału oraz oferta dydaktyczna sprawiają, że na Wydziale warto studiować i warto z nami współpracować. Do czego serdecznie zachęcamy.