Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki oraz podjęcie nauki w naszej uczelni. Różnorodne kierunki studiów pozwolą każdemu kandydatowi wybrać swoją ścieżkę kariery oraz zdobycie solidnego, konkretnego i cenionego zawodu.

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki kształci w zawodach i specjalnościach, na które jest i będzie istniało zapotrzebowanie na rynku pracy. Wykształcenie techniczne to dobra inwestycja na przyszłość, a inżynier to zawód dobrze wynagradzany oraz z pomyślnymi perspektywami.

Absolwenci Wydziału na ogół nie mają problemów z zatrudnieniem, a często już jako studenci ostatnich lat studiów podejmują atrakcyjną pracę.
Korzenie merytoryczne, kadrowe i organizacyjne Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej sięgają 1969 roku, kiedy to zarządzeniem ówczesnego Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja, została powołana do życia Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Uczelnia ta rozpoczęła swoją działalność z dwoma oddziałami wydziałów macierzystej uczelni: Mechanicznym i Włókienniczym.

Osiągnięcia oddziału Wydziału Mechanicznego w zakresie rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, kształcenia studentów oraz działalności naukowo-badawczej stały się podstawą do przekształcenia go z dniem 1 listopada 1981 roku w samodzielny Wydział Budowy Maszyn.

JM Rektor prof. Jacek Nowakowski, mówi dlaczego warto studiować na ATH!

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, jako jedyny w Akademii Techniczno-Humanistycznej, a także jedyny w Bielsku-Białej, prowadzi studia doktoranckie, może nadawać stopnie naukowe doktora (w dwóch dyscyplinach naukowych: Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz Inżynieria Produkcji) i doktora habilitowanego oraz ma prawo występowania z wnioskami o nadanie tytułu naukowego profesora w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Studia na Wydziale umożliwiają zdobycie solidnego, konkretnego i cenionego zawodu.

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oferuje możliwość studiowania na pięciu kierunkach studiów o nazwach i programach nauczania zgodnych z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  1. Mechanika I Budowa Maszyn,
  2. Zarządzanie I Inżynieria Produkcji,
  3. Informatyka,
  4. Automatyka I Robotyka,
  5. Mechatronika.

Każdy kierunek posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia wydaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Z myślą o usprawnieniu wymiany studenckiej na Wydziale funkcjonuje europejski system punktów kredytowych ECTS.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.rekrutacja.ath.bielsko.pl

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.