1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych (deklaracja o tym musi być częścią integralną listy obecności).
  2. Należy zachować bezpieczną odległość od osób przebywających w pomieszczeniu (rekomendowane 1,5 m).
  3. Na zajęcia  zabrania się przynoszenia zbędnych rzeczy.
  4. Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
  5. Prowadzący zajęcia w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu COVID-19 powinien:

a) sprawdzić, czy studenci wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej;
b) policzyć osoby przebywające w sali
c) sprawdzić listę obecności: lista musi być sporządzana oddzielnie dla każdych zajęć obecności musi zawierać, datę realizacji zajęć, Imiona i Nazwiska studentów, numery albumów, podpisy studentów oraz następujący zapis:

„Deklaruję że:

  • Nie jestem na kwarantannie;
  • Nie mam następujących objawów: temperatura ciała 38°C i powyżej, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu lub inne objawy grypopodobne;
  • W ciągu 7 dni poprzedzających zajęcia nie miałem kontaktu z osobą zakażoną COVID 19;
  • W ciągu 7 dni poprzedzających zajęcia nie miałem kontaktu z osobami, które przejawiał następujące objawy: temperatura ciała 38°C i powyżej, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu lub inne objawy grypopodobne;”

d) zapoznać studentów z regulaminami pomieszczenia oraz instrukcjami;
e) nadzorować uczestników zajęć pod kątem przestrzegania zasad reżimu sanitarno-epidemicznego.

6. Pracownicy muszą zadbać by laboratorium  było regularnie wietrzone, również przed zajęciami, nie rzadziej niż co godzinę w trakcie zajęć. Jeżeli jest to możliwe, wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
7. Drzwi do laboratorium oraz wszystkich pomieszczeń, po których poruszają się studenci powinny być otwarte. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki/ uchwyty i powierzchnie, które mogą być dotykane powinny być dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

p.o. Dziekana WBMiI dr inż. Dariusz Więcek

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.