Przypominam, że zajęcia na studiach niestacjonarnych zaocznych rozpoczynają się we wrześniu. I tak:

  • kierunek Informatyka studia I i II stopnia sem. 3 i wyższe pierwszy zjazd 19-20.09.2020 (sem. 1 pierwszy zjazd 10-11.10.2020)
  • kierunek ZiIP studia I i II stopnia sem. 3 i wyższe pierwszy zjazd 26-27.09.2020 (sem. 1 pierwszy zjazd 10-11.10.2020)

Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Prorektora ds. studenckich dr hab. inż. Tomasza Knefla, prof. ATH zajęcia w semestrze zimowym 2020/21 na WBMiI będą realizowane w trybie mieszanym. W  odniesieniu do rodzajów zajęć prowadzonych na naszym Wydziale podział jest następujący:

  • w trybie zdalnym realizowane będą: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, seminaria, lektoraty,
  • w trybie stacjonarnym (w siedzibie ATH) realizowane będą: ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia projektowe (wymagające wykorzystania infrastruktury uczelnianej); zajęcia sportowe.

Plan zajęć będzie przygotowany w taki sposób, aby w danym dniu odbywały się tylko zajęcia zdalne lub stacjonarne. Z tego względu zobowiązuje pracowników Wydziału do realizacji pierwszych zajęć zgodnie z przygotowanym planem zajęć. Dla zajęć zdalnych na planie zajęć podawane są nazwy kursów na MS Teams.

Nie dopuszcza się zamiany zajęć przewidzianych do realizacji w trybie zdalnym na tryb stacjonarny.

Zajęcia przewidziane do realizacji w trybie stacjonarnym mogą być zamienione na zajęcia w trybie zdalnym, jednak nie może to wpłynąć na terminy realizacji innych zaplanowanych zajęć. Taką zamianę należy zgłosić do Prodziekana odpowiedzialnego za dany kierunek studiów i w jego gestii jest zgoda na proponowaną zamianę.

Na studiach niestacjonarnych dopuszczam możliwość realizacji zajęć zdalnych w innych dniach niż dni zjazdowe. W takiej sytuacji prowadzący musi uzyskać zgodę wszystkich studentów oraz Prodziekana odpowiedzialnego za dany kierunek studiów i w jego gestii jest zgoda na proponowaną zamianę.

Zajęcia w trybie zdalnym muszą być realizowane przy użyciu platformy E-uczelnia/Moodle lub Office365 (MS Teams).

p.o. Dziekana WBMiI dr inż. Dariusz Więcek

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.