Bielsko-Biała 22.05.2020

Szanowni Kierownicy Jednostek Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki

Szanowni Pracownicy Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, proszę o przyjęcie od poniedziałku 25 maja 2020 roku następujących zasad działania:

– Zarządzam aby WSZYSCY pracownicy WBMI kontynuowali zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku ak. 2019/2020 w formie zdalnej.

– Proszę aby wszystkie zaliczenia i egzaminy odbyły się w formie zdalnej – zgodnie z harmonogramem roku akademickiego.

– W przypadku zajęć, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, możliwe będzie ich przeprowadzenie w terminie od 15 czerwca 2020 do 30 lipca 2020.  Nauczyciel akademicki, który chce skorzystać z tej formy zajęć musi złożyć podanie do Dziekana WBMiI, z podaniem harmonogramu wraz z liczbą osób w grupie. Każdorazowo zgoda na odbywanie zajęć będzie wydawana indywidualnie.

– Od 1 czerwca 2020 studenci semestrów dyplomowych, będą mieli możliwość dokończenia badań doświadczalnych na terenie ATH. W każdym przypadku promotor pracy składa podanie do Dziekana WBMiI z podaniem harmonogramu badań, wskazaniem laboratorium, w którym będą przeprowadzone oraz osobach biorących udział. Każdorazowo zgoda będzie wydawana indywidualnie.

– Harmonogram obron prac dyplomowych zostanie opublikowany w najbliższym czasie na stronie internetowej wydziału.

– Dziekanat Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki będzie kontynuował wykonywanie obowiązków służbowych w formie zdalnej. Wszelkie sprawy można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-maile: dzwbm@ath.bielsko.pl lub adresy e-mailowe pracowników Dziekanatu, którą są podane na stronie internetowej ATH. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość osobistego dostarczenia np. oryginałów dokumentów. Każdorazowo proszę o ustalenie terminu spotkania poprzez e-mail: dzwbm@ath.bielsko.pl Preferowaną formą przekazywania dokumentów jest dziennik podawczy ATH.

– Termin realizacji praktyk zawodowych dla studentów sem. 6 w roku ak. 2019/2020 zostaje przedłużony do końca toku studiów. Praktyki zawodowe będą realizowane zgodnie z zasadami organizacji i zaliczania praktyk, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Wydziału.

Proszę kierowników jednostek oraz pracowników o wzajemną współpracę w organizacji pracy WBMI.

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki

Jacek Nowakowski

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.