Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki prof. ATH Jacek Nowakowski w dniu 07.05.2020 podjął decyzję w sprawie przesunięcia terminu składania dokumentów do obrony oraz harmonogramu egzaminów dyplomowych.

Termin oddania pracy dyplomowej i dokumentów do obrony dla studentów, których obrony powinny odbyć się w czerwcu 2020, zostaje przesunięty do dnia 15.06.2020. Składanie dokumentów do obrony musi odbyć się zgodnie z załączonym trybem.

Harmonogram obron zostanie skorygowany i opublikowany na stronie internetowej Wydziału.

Decyzja Dziekana – plik pdf

Tryb składania dokumentów do obrony

Termin oddania pracy dyplomowej dla studentów, których obrony powinny odbyć się w czerwcu decyzją Dziekana zostaje przesunięty na 15 czerwca br.

Do obrony pracy dyplomowej może przystąpić student, który posiada zaliczone wszystkie przedmioty przewidziane tokiem studiów i potwierdzone wpisem w wirtualnym dziekanacie.

Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego winni złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty, które w komplecie należy wysłać pocztą tradycyjną listem poleconym na adres dziekanatu: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Dziekanat WBMII, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała:

  1. praca dyplomowa (wydrukowana dwustronnie i zbindowana) wraz z wersją elektroniczną na płycie CD – 2 sztuki (w jednym pliku w formacie: pdf oraz rtf , doc/docx lub odt.) Jedną płytę należy podpisać i wkleić w miękkiej kopercie na ostatnią stronę pracy;DOKUMENTY DOSTĘPNE NA STRONIE WWW: www.wbmii.ath.bielsko.pl/dokumenty/
  1. podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego – pierwszą stronę należy wypełnić i podpisać się, zeskanować obie strony dokumentu i wysłać do promotora, wypełnione dopuszczenie promotor odsyła na podane niżej adresy e-mail lub ogólny adres e-mail dziekanatu wbmii@ath.bielsko.pl. Oryginał dokumentu bez opinii promotora student wysyła pocztą tradycyjną;
  2. oświadczenie dotyczące praw autorskich;
  3. karta osiągnięć indywidualnych;
  4. deklaracja udziału w badaniu „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów”;
  5. ankieta ewaluacyjna realizacji zamierzonych efektów kształcenia dla absolwentów.

PONADTO:

  1. dowód wpłaty za dyplom – 60 zł (płatne na konto indywidualne studenta, proszę sprawdzić, czy student nie posiada zaległości finansowych);
  2. karta obiegowa studenta z aktualnym adresem – możliwe złożenie oryginału w dziekanacie w terminie umożliwiającym uzyskanie wymaganych potwierdzeń najpóźniej w dniu odbioru dyplomu;
  3. 4 fotografie w wymiarach 4,5cm x 6,5cm – złożenie zdjęć w dziekanacie lub wysłanie pocztą najpóźniej do dnia obrony.

Studenci, którzy dostarczali podanie do dziekana o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej na czerwiec drogą mailową, proszeni są o przesłanie pocztą oryginału tego podania wraz z kompletem dokumentów do obrony.

Po wysłaniu dokumentów pocztą student wysyła informację o chęci przystąpieniu do obrony w czerwcu wraz z podaniem nazwiska promotora na adres e-mail pracownika dziekanatu prowadzącego dany kierunek:

Automatyka i Robotyka  aprochownik@ath.bielsko.pl

Mechanika i Budowa Maszyn asulkowska@ath.bielsko.pl

Informatyka emrzyk@ath.bielsko.p

Zarządzanie i Inżynieria produkcji mchrapek@ath.bielsko.pl

Student starający się o wydanie odpisu dyplomu w j. angielskim powinien złożyć stosowne dokumenty (wniosek, wpłatę w wysokości 40 zł, fotografię o wymiarach 4,5cm x 6,5cm) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2.11.2006r. w terminie do 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego.

Tryb składania dokumentów w przypadku NIE PRZYSTĘPOWANIA DO obrony w czerwcu

Studenci, którzy zaliczyli wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów, a z przyczyn od nich niezależnych nie mogą przystąpić do obrony w czerwcu wysyłają pocztą podanie do Rektora o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej na wrzesień dostępne na stronie  https://www.wbmii.ath.bielsko.pl/dokumenty/. Skan podania należy w terminie do 15.06 br. przesłać na wskazane adresy mailowe pracowników dziekanatu prowadzących dany kierunek:

Automatyka i Robotyka  aprochownik@ath.bielsko.pl

Mechanika i Budowa Maszyn asulkowska@ath.bielsko.pl

Informatyka emrzyk@ath.bielsko.p

Zarządzanie i Inżynieria produkcji mchrapek@ath.bielsko.pl

Skan oświadczenia o stopniu zaawansowania pracy studenta promotor przesyła e-mailem do pracowników dziekanatu, a oryginał dostarcza do dziekanatu po wznowieniu pracy uczelni.

Studenci, którzy posiadają braki zaliczeń przesyłają pocztą tradycyjną podanie o urlop dziekański (podanie ogólne do prodziekana dostępne na stronie https://www.wbmii.ath.bielsko.pl/dokumenty/) a skan na wskazane adresy mailowe.

Studenci, którzy dostarczali podanie do dziekana o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej na czerwiec drogą mailową, proszeni są o przesłanie pocztą oryginału tego podania wraz z nowym podaniem.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.