Zapraszamy studentki i studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do zgłaszania udziału w płatnych stażach w ramach projektu

Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Oferta dotyczy osób studiujących na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunkach:

− Automatyka i robotyka sem. 6 (7 staży)

− Mechanika i budowa maszyn sem. 6 (6 staży)

− Zarządzanie i inżynieria produkcji, sem. 6 (8 staży)

 Rekrutacja trwa do 4 czerwca 2019 roku

Rekrutacja przedłużona do 25 czerwca 2019 roku

Liczba staży ograniczona

Czas trwania stażu: 12 tygodni (20 godzin/tydzień), razem 240 godzin

Wynagrodzenie: 18,50 zł/godz. (brutto), 14,40zł/godz. (netto, tylko ZUS jest odprowadzany, od podatku wynagrodzenie jest zwolnione)

Zainteresowani składają do pokoju L310 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00:

− Wniosek aplikacyjny na staż – docx

− Pobrane z Dziekanatu zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów
− Zaświadczenia potwierdzające dodatkową aktywność studenta w trakcie studiów: co najmniej roczna działalność w kole naukowym (zaświadczenie od opiekuna koła), udział w szkoleniach organizowanych przez ATH (np. zaświadczenie o uczestnictwie, świadectwo, certyfikat), czynny udział, tj. artykuł i uczestnictwo w konferencji dla studentów i młodych pracowników nauki (np. ksero artykułu w materiałach konferencyjnych).

Program stażowy obejmuje wynagrodzenie dla stażysty oraz pokrycie kosztów badań lekarskich, ubezpieczeń od NNW i kosztów komunikacji publicznej.

Uruchomienie staży dla danego roku na danym kierunku nastąpi pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20% studentów tego roku na tym kierunku. Warunek ten wynika z głównych założeń projektu, które muszą zostać spełnione.

W przypadku, gdy liczba studentów danego roku na danym kierunku deklarujących uczestnictwo w stażu przekracza liczbę staży możliwych do realizacji w danej edycji, to decyzję o przyznaniu stażu podejmuje Komisja Projektu na podstawie wyniku oceny rekrutacyjnej studenta. Wynik ten (W) zostanie określony według wzoru:

W = śr × 0,7 + akt × 0,3

gdzie:

śr – średnia ocen studenta z dotychczasowego przebiegu studiów,

akt – aktywność studenta w działaniach poza programem studiów – jest to suma ocen za następujące rodzaje aktywności:

rodzaj aktywności ocena uwaga
koło naukowe (co najmniej roczna działalność w kole) 1,5 członkostwo w więcej niż jednym kole nie wpływa na ocenę
szkolenia (organizowane przez ATH) 0,5 za każde szkolenie łącznie nie więcej niż 1,5
konferencje – czynny udział 1 za każdy czynny udział łącznie nie więcej niż 2
Maksymalna suma ocen ze wszystkich rodzajów aktywności wynosi 5

Studenci niezakwalifikowani na staż zostaną wpisani na listę rezerwową.

Warunkiem koniecznym do odbywania stażu jest zgodność efektów kształcenia dla kierunku studiów kandydata na staż z proponowaną tematyką stażu zgłoszoną przez pracodawcę biorącego udział w Projekcie.

Do programu stażowego nie mogą przystąpić studenci prowadzący działalność gospodarczą, czy pracujący na umowę o pracę.

W projekcie na rok akad. 2018/19 zaplanowano: 7 staży na  kierunku Automatyka i robotyka, 6 staży na  kierunku Mechanika i budowa maszyn, 8 staży na  kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, sem. 6.

W zależności od liczby studentów na roku i limitu 20%, mogą nastąpić niewielkie przesunięcia między kierunkami studiów.

Jesteśmy w trakcie podpisywania umowy dotyczącej projektu Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH. Regulamin i dokumentacja zostaną opracowane po podpisaniu umowy z NCBR. Wyżej przedstawiono wstępne założenia.

Uruchomienie staży nastąpi pod warunkiem podpisania przez Uczelnię umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Z poważaniem

dr inż. Dorota Więcek

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.