Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki i podjęcia nauki w naszej uczelni. Różnorodne kierunki studiów pozwolą każdemu kandydatowi wybrać swoją ścieżkę kariery oraz zdobycie solidnego, konkretnego i cenionego zawodu.

Wydział kształci w zawodach i specjalnościach, na które jest i będzie istniało zapotrzebowanie na rynku pracy. Wykształcenie techniczne to dobra inwestycja na przyszłość, a inżynier to zawód dobrze wynagradzany oraz z pomyślnymi perspektywami.
Absolwenci Wydziału na ogół nie mają problemów z zatrudnieniem, a często już jako studenci ostatnich lat studiów podejmują atrakcyjną pracę.
Korzenie merytoryczne, kadrowe i organizacyjne Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej sięgają 1969 roku, kiedy to zarządzeniem ówczesnego Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja, została powołana do życia Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Uczelnia ta rozpoczęła swoją działalność z dwoma oddziałami wydziałów macierzystej uczelni: Mechanicznym i Włókienniczym.

Osiągnięcia oddziału Wydziału Mechanicznego w zakresie rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, kształcenia studentów oraz działalności naukowo-badawczej stały się podstawą do przekształcenia go z dniem 1 listopada 1981 roku w samodzielny Wydział Budowy Maszyn.
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, jako jedyny w Akademii Techniczno-Humanistycznej, a także jedyny w Bielsku-Białej, prowadzi studia doktoranckie, może nadawać stopnie naukowe doktora (w dwóch dyscyplinach naukowych: Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz Inżynieria Produkcji) i doktora habilitowanego oraz ma prawo występowania z wnioskami o nadanie tytułu naukowego profesora w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Studia na Wydziale umożliwiają zdobycie solidnego, konkretnego i cenionego zawodu.

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oferuje możliwość studiowania na czterech kierunkach studiów o nazwach i programach nauczania zgodnych z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 1. Mechanika I Budowa Maszyn
 2. Zarządzanie I Inżynieria Produkcji
 3. Informatyka
 4. Automatyka I Robotyka
 5. Mechatronika

Studia na Wydziale prowadzone są w systemie:

 • studiów stacjonarnych (dziennych),
 • studiów niestacjonarnych (wieczorowych lub zaocznych),

na trzech stopniach:

 • studia I stopnia (inżynierskie),
 • studia II stopnia (magisterskie),
 • szkoła doktorska – studia III stopnia (doktoranckie).

Każdy kierunek posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia wydaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Z myślą o usprawnieniu wymiany studenckiej na Wydziale funkcjonuje europejski system punktów kredytowych ECTS.

TURA PODSTAWOWA e-Rekrutacji

Terminy rekrutacji obywateli polskich na studia stacjonarne oraz niestacjonarne, rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023:

Pierwsza tura

Rejestracja elektroniczna: 6.06-10.07.2020 r.
Ogłoszenie wyników: 12.07.2022 r.
Wpisy kandydatów: 13.07- 21.07.2022 r.

Druga tura

Rejestracja elektroniczna: 13.07-20.07.2022 r.
Ogłoszenie wyników: 22.07.2022 r.
Wpisy kandydatów: 25.07-29.07.2022 r.

Trzecia tura

Rejestracja elektroniczna: 23.07-31.08.2022 r.
Ogłoszenie wyników: 2.09.2022 r.
Wpisy kandydatów: 5.09-9.09.2022 r.

Czwarta tura

Rejestracja elektroniczna: 3.09-21.09.2022 r.
Ogłoszenie wyników: 23.09.2022 r.
Wpisy kandydatów: 26.09-29.09.2022 r.

Wymagane dokumenty – Studia I stopnia

1. kopia świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów poświadczonych przez uczelnię (oryginały do wglądu)  w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2. kopia  świadectwa  dojrzałości  i  dyplomu  (zarówno  absolwenci  liceum medycznego, jak i absolwenci medycznych szkół zawodowych – oryginały do wglądu), poświadczonych przez uczelnię – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo, studia niestacjonarne – pomostowe pierwszego stopnia;

3. ankieta osobowa, podanie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną  w Bielsku-Białej – do pobrania w systemie e-Rekrutacja, zakładka: Wydruki;
WAŻNE! Druki można pobrać  po wybraniu terminu wpisu na studia

4. poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł, którą należy wpłacić na konto podane w systemie e-Rekrutacja
Uwaga!
W tytule przelewu należy podać kod wpłaty, który będzie dostępny w systemie e-Rekrutacja w zakładce: „Co mam zrobić dalej”. Brak właściwego kodu spowoduje, że opłata nie zostanie właściwie zaksięgowana i nie uzyskasz statusu kandydata.

5. fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym) oraz fotografia w wersji elektronicznej, wykonana według podanych wcześniej wymagań, wprowadzona do systemu elektronicznej rejestracji przez kandydata ze swojego konta w menu „Twoja fotografia”;

oraz dokumenty wymagane do wpisu:

1. karta wpisu na listę studentów, oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne – do pobrania w systemie e-Rekrutacja zakładka: Wydruki
WAŻNE! Druki można pobrać  po wybraniu terminu wpisu na studia

2. dostarczenie potwierdzenia wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 22 zł, którą należy wpłacić tradycyjnie lub poprzez bankowość internetową

Kandydaci składają skompletowane dokumenty w teczce (białej, wiązanej)

Studia I i II stopnia na Wydziale BMiI – profil absolwenta

 • Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

  Na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzone są studia:

  • stacjonarne I stopnia 3,5-letnie
  • stacjonarne II stopnia 1,5-roczne
  • niestacjonarne I stopnia 4-letnie (studia wieczorowe)
  • niestacjonarne II stopnia 1,5-roczne (studia wieczorowe)

  na specjalnościach – studia I stopnia:

  • Komputerowo Wspomagane Konstruowanie i Wytwarzanie (CAD/CAM)
  • Projektowanie i technologie druku 3D
  • Pojazdy samochodowe

  – studia II stopnia:

  • Projektowanie i technologie druku 3D
  • Komputerowo Wspomagane Konstruowanie i Wytwarzanie (CAD/CAM)
  • Pojazdy i silniki

  Studenci studiów I stopnia uzyskują dyplom inżyniera po 7 semestrach (studia stacjonarne) lub po 8 semestrach (studia niestacjonarne). Na studiach stacjonarnych przez pierwsze 4 semestry, a na studiach niestacjonarnych przez pierwsze 6 semestrów, studenci otrzymują wiedzę ogólną oraz kierunkową z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Na dalszych semestrach zdobywana wiedza związana jest ściśle z obraną przez studenta specjalnością.

  Absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do podjęcia studiów II stopnia zakończonych uzyskaniem tytułu magistra, które dostarczają zaawansowanej wiedzy inżynierskiej z zakresu mechaniki i budowy maszyn w ramach czterech specjalności. Studia II stopnia stacjonarne trwają 3 semestry, natomiast niestacjonarne – 4 semestry. Wybór specjalności w obydwu systemach studiów następuje od pierwszego semestru. Absolwent z tytułem magister inżynier może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia tj. doktoranckich w dyscyplinie Budowa i Eksploatacji Maszyn.

  Uniwersalne kompetencje zawodowe oraz biegłość w posługiwaniu się technologiami CAD/CAM sprawiają, że absolwenci kierunku z powodzeniem znajdują pracę jako konstruktorzy i technolodzy w zakładach przemysłu maszynowego, elektromaszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego oraz małych i średnich firmach produkujących komponenty oraz podzespoły. Ponadto inżynierowie tego kierunku mogą być rzeczoznawcami, pracować w jednostkach serwisujących i eksploatujących środki transportu samochodowego.

 • Kierunek studiów: Eksploatacja pojazdów

  Na kierunku Eksploatacja pojazdów prowadzone są studia:

  • stacjonarne I stopnia 3,5-letnie
  • niestacjonarne I stopnia 4-letnie (studia wieczorowe)

  Eksploatacja pojazdów to studia praktyczne.

  Studenci studiów I stopnia uzyskują dyplom inżyniera po 7 semestrach (studia stacjonarne) lub po 8 semestrach (studia niestacjonarne). Na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych studenci otrzymują wiedzę ogólną oraz praktyczną z zakresu eksploatacji pojazdów.

 • Kierunek studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  Na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji prowadzone są studia:

  • stacjonarne I stopnia 3,5-letnie
  • stacjonarne II stopnia 1,5-roczne
  • niestacjonarne I stopnia 3,5-letnie (studia zaoczne)
  • niestacjonarne II stopnia 1,5-roczne (studia zaoczne)

  o specjalizacjach:

  • Inżynieria Zarządzania Produkcją
  • Informatyczne Systemy Zarządzania
  • Systemy Logistyczne Przedsiębiorstwa
  • Inżynieria bezpieczeństwa pracy
  • Health and Safety Engineering

  Absolwenci studiów I stopnia otrzymują dyplom inżyniera. Studia na kierunku mają charakter interdyscyplinarny. Podczas pierwszych dwóch lat studentom przekazywana jest wiedza ogólna i kierunkowa z zakresu: organizacji i zarządzania, techniki i informatyki, ekonomii, finansów i prawa. Od piątego semestru nacisk kładziony jest na przygotowanie inżynierskie z określonej branży związanej z wybraną specjalizacją oraz dziedziny dotyczącej wybranej specjalności. Absolwent studiów I stopnia może kontynuować kształcenie podejmując studia II stopnia zakończone uzyskaniem tytułu magistra, które dostarczają zaawansowanej wiedzy inżynierskiej z zakresu organizacji i zarządzania systemami produkcyjnymi. Po studiach II stopnia może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia – doktoranckich, prowadzonych na Wydziale w dwóch dyscyplinach: Inżynieria Produkcji lub Budowa i Eksploatacji Maszyn.

  W ramach programu kształcenia studenci mają możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów potwierdzających cenione na rynku pracy umiejętności, w tym:

  • certyfikaty z zakresu ECDL, ECDL-Advanced, ECDL CAD i ECDL WebStarter
  • certyfikat audytora wewnętrznego i inżyniera jakości PCBC (po spełnieniu określonych wymagań)

  Absolwenci kierunku, w zależności od ukończonej specjalności, są dobrze przygotowani do wykonywania pracy w różnych działach inżynierii produkcji oraz na stanowiskach zarządzania procesami wytwarzania i procesami gospodarczymi w instytucjach oraz przedsiębiorstwach o dowolnym profilu, zwłaszcza – zgodnie z wybranymi specjalizacjami – w przemyśle maszynowym, elektromaszynowym, motoryzacyjnym lub rolno-spożywczym, a także w firmach konsultingowych, usługowych, handlowych, instytucjach administracji samorządowej.

 • Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka

  Na kierunku Automatyka i Robotyka prowadzone są studia:

  • stacjonarne I stopnia 3,5-letnie
  • niestacjonarne I stopnia 4-letnie (studia wieczorowe)

  na specjalnościach:

  • Automatyka Przemysłowa i Systemy Informatyczno-Pomiarowe
  • Mechatronika i Robotyka
  • Automatyka i Sterowanie w Pojazdach Samochodowych

  Studenci uzyskują dyplom inżyniera po 7 semestrach (studia stacjonarne) lub po 8 semestrach (studia niestacjonarne). Przez pierwsze 4 semestry studenci zdobywają wiedzę ogólną oraz kierunkową z zakresu automatyki i robotyki. Na kolejnych semestrach zakres przekazywanej wiedzy związany jest ściśle z obraną przez studenta specjalnością, a następnie kierunkiem dyplomowania. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, które mogą być realizowane w ATH na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn lub Zarządzanie i Inżynieria Produkcji bądź w innej uczelni technicznej. Na studia II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia bez konieczności uzupełniania jakichkolwiek różnic programowych, dodatkowo specjalnie na potrzeby absolwentów tego kierunku studiów utworzona została specjalność Automatyka Przemysłowa.
  Prowadzone studia na kierunku Automatyka i Robotyka ukierunkowane są w dużej części na potrzeby lokalnych zakładów przemysłowych, również specjaliści z mniejszych ośrodków naukowo-badawczych i firm przemysłowych prowadzą zajęcia studenckie lub pełnią opiekę na praktykami studenckimi.

 • Kierunek studiów: Mechatronika

  Na kierunku Mechatronika prowadzone są studia:

  • stacjonarne II stopnia 1,5-roczne
  • niestacjonarne II stopnia 1,5-roczne (studia wieczorowe)

  na specjalnościach:

  • Systemy mechatroniczne
  • Mechatronika w pojazdach samochodowych

  Studia II stopnia poszerzają wiedzę i rozwijają umiejętności z zakresu szeroko pojętej mechatroniki. Wynika to z faktu, iż Mechatronika to kierunek studiów, który łączy wiele dziedzin takich jak: automatyka, robotyka, informatyka, elektronika czy mechanika i budowa maszyn.

  Mechatronika jest także najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu. Kończąc studia na tym kierunku poszerzysz swoją wiedzę poznając m.in. najnowsze rozwiązania stosowane w przemyśle oraz nauczysz się programować oraz obsługiwać roboty przemysłowe, sterowniki i aplikacje przemysłowe. Ponadto studia pozwolą Ci na zdobycie bardzo dobrego wykształcenia w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych urządzeń. Zostaniesz zapoznany z najnowszymi przepisami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa maszyn i urządzeń, aby realizowane przez Ciebie projekty cechowała najwyższa jakość.

  Systemy mechatroniczne, to:
  zagadnienia związane z teorią sterowania analogowego i cyfrowego, sterowania układami napędowymi oraz programowaniem nowoczesnych układów sterowania PACSystems. Projektowanie, symulacje komputerowe i obsługa zrobotyzowanych stanowisk pracy oraz integracja systemów mechatronicznych.

  Mechatronika w pojazdach samochodowych, to:
  zagadnienia związane z układami automatycznego sterowania, działaniem i eksploatacją układów mechatronicznych oraz najnowocześniejszymi technologiami bezpieczeństwa i komfortu w pojazdach samochodowych. Projektowanie systemów autonomicznych, zastosowanie napędów elektrycznych i diagnostyka układów sterowania pojazdów.

 • Kierunek studiów: Informatyka

  Na kierunku Informatyka prowadzone są studia:

  • stacjonarne I stopnia 3,5-letnie
  • niestacjonarne I stopnia 3,5-letnie (studia zaoczne)
  • niestacjonarne II stopnia
  • stacjonarne II stopnia

  W przypadku studiów I stopnia możliwe jest podjęcie nauki na specjalnościach:

  • Inżynieria Oprogramowania
  • Sieci Komputerowe i Bezpieczeństwo Sieciowe
  • Internet Rzeczy

  Absolwenci kierunku Informatyka uzyskują dyplom inżyniera informatyki w wybranej specjalności. W czasie studiów otrzymują solidne podstawy wiedzy z nauk podstawowych, tj. matematyki, metod numerycznych, programowania, tworzenia algorytmów i struktur danych poszerzone o wiadomości z zakresu systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, grafiki komputerowej oraz podstaw sztucznej inteligencji, teletransmisji i bezpieczeństwa danych. Od piątego semestru dodatkowo sylwetkę absolwentów uzupełniają wiadomości z zakresu wybranej specjalności.

  Solidna podbudowa teoretyczna i umiejętności praktycznego wykorzystania technik komputerowych w różnorodnych systemach informatycznych pozwalają absolwentom z powodzeniem znajdować zatrudnienie w gospodarce, usługach i administracji, gdzie projektują, administrują i eksploatują urządzenia komputerowe i systemy informatyczne. Absolwenci kierunku są dobrze przygotowani w zakresie podstaw informatyki umożliwiających uzupełnienie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.
  W ramach programów kształcenia przewidziane są kursy Akademii Cisco i Microsoft, po ukończeniu których studenci uzyskują międzynarodowe certyfikaty, co jest niewątpliwym atutem na współczesnym rynku pracy. Program kształcenia na kierunku Informatyka umożliwia absolwentom studiów I stopnia kontynuację edukacji na studiach II stopnia, które mogą być realizowane w ATH na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki na kierunkach Informatyka bądź Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (w szczególności na specjalnościach Inżynieria Administracji Gospodarczej oraz Informatyczne Systemy Zarządzania) lub na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn bądź w innej uczelni.

  W przypadku studiów II stopnia oferujemy specjalności:

  1. Techniki Tworzenia Oprogramowania;
   Absolwent specjalności uzyska kwalifikacje w zakresie tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych, systemów inteligentnych i urządzeń typu embedded stosowanych w technologii budowania Internetu Rzeczy (Internet of Things) ze szczególnym uwzględnieniem technologii chmurowych.
  2. Cyberbezpieczeństwo;
   Absolwent specjalności poszerzy wiedzę i umiejętności związane z działaniem infrastruktury sieciowej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa systemów sieciowych i mechanizmów komunikacji.