Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki i podjęcia nauki w naszej uczelni. Różnorodne kierunki studiów pozwolą każdemu kandydatowi wybrać swoją ścieżkę kariery oraz zdobycie solidnego, konkretnego i cenionego zawodu.

Wydział kształci w zawodach i specjalnościach, na które jest i będzie istniało zapotrzebowanie na rynku pracy. Wykształcenie techniczne to dobra inwestycja na przyszłość, a inżynier to zawód dobrze wynagradzany oraz z pomyślnymi perspektywami.
Absolwenci Wydziału na ogół nie mają problemów z zatrudnieniem, a często już jako studenci ostatnich lat studiów podejmują atrakcyjną pracę.
Korzenie merytoryczne, kadrowe i organizacyjne Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej sięgają 1969 roku, kiedy to zarządzeniem ówczesnego Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja, została powołana do życia Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Uczelnia ta rozpoczęła swoją działalność z dwoma oddziałami wydziałów macierzystej uczelni: Mechanicznym i Włókienniczym.

Osiągnięcia oddziału Wydziału Mechanicznego w zakresie rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, kształcenia studentów oraz działalności naukowo-badawczej stały się podstawą do przekształcenia go z dniem 1 listopada 1981 roku w samodzielny Wydział Budowy Maszyn.
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, jako jedyny w Akademii Techniczno-Humanistycznej, a także jedyny w Bielsku-Białej, prowadzi studia doktoranckie, może nadawać stopnie naukowe doktora (w dwóch dyscyplinach naukowych: Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz Inżynieria Produkcji) i doktora habilitowanego oraz ma prawo występowania z wnioskami o nadanie tytułu naukowego profesora w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Studia na Wydziale umożliwiają zdobycie solidnego, konkretnego i cenionego zawodu.

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oferuje możliwość studiowania na czterech kierunkach studiów o nazwach i programach nauczania zgodnych z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 1. Mechanika I Budowa Maszyn
 2. Zarządzanie I Inżynieria Produkcji
 3. Informatyka
 4. Automatyka I Robotyka
 5. Mechatronika

Studia na Wydziale prowadzone są w systemie:

 • studiów stacjonarnych (dziennych),
 • studiów niestacjonarnych (wieczorowych lub zaocznych),

na trzech stopniach:

 • studia I stopnia (inżynierskie),
 • studia II stopnia (magisterskie),
 • szkoła doktorska – studia III stopnia (doktoranckie).

Każdy kierunek posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia wydaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Z myślą o usprawnieniu wymiany studenckiej na Wydziale funkcjonuje europejski system punktów kredytowych ECTS.

TURA PODSTAWOWA e-Rekrutacji

Rekrutacja na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia prowadzona jest w sposób ciągły:

– od 7 czerwca 2021roku do 30 września 2021 roku – dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 (tj. od 1 października 2021 roku),
– od 1 lutego 2022 roku do 28 lutego 2022 roku – dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022.

I. Terminy rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne, rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022:

Pierwsza tura

Rejestracja elektroniczna: 7.06 – 13.07.2021 r.
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021 r.
Wpisy kandydatów: 15.07 – 22.07.2021 r.

Druga tura

Rejestracja elektroniczna: 15.07 – 22.07.2021 r.
Ogłoszenie wyników: 23.07.2021 r.
Wpisy kandydatów: 26.07 – 30.07.2021 r.

Trzecia tura

Rejestracja elektroniczna: 26.07 – 2.09.2021 r.
Ogłoszenie wyników: 3.09.2021 r.
Wpisy kandydatów: 6.09 – 10.09.2021 r.

Czwarta tura

Rejestracja elektroniczna: 6.09 – 23.09.2021 r.
Ogłoszenie wyników: 24.09.2021 r.
Wpisy kandydatów: 27.09 – 30.09.2021 r.

II. Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022:

Pierwsza tura

Rejestracja elektroniczna: 1.02 – 15.02.2022 r.
Ogłoszenie wyników: 16.02.2022 r.
Wpisy kandydatów: 17.02 – 18.02.2022 r.

Druga tura

Rejestracja elektroniczna: 17.02 – 24.02.2022 r.
Ogłoszenie wyników: 25.02.2022 r.
Wpisy kandydatów: 28.02 – 1.03.2022 r.

III. Terminy rekrutacji na studia wyższe podejmowane przez cudzoziemców, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022:

Rejestracja elektroniczna oraz składanie dokumentów  od 7.06.2021 r. do 17.09.2021 r.

IV. Terminy rekrutacji na studia wyższe podejmowane przez cudzoziemców, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022:

Rejestracja elektroniczna oraz składanie dokumentów od 1.02.2022 r. do 24.02.2022 r.

Wymagane dokumenty – Studia I stopnia

1. kopia świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów poświadczonych przez uczelnię (oryginały do wglądu)  w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2. kopia  świadectwa  dojrzałości  i  dyplomu  (zarówno  absolwenci  liceum medycznego, jak i absolwenci medycznych szkół zawodowych – oryginały do wglądu), poświadczonych przez uczelnię – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo, studia niestacjonarne – pomostowe pierwszego stopnia;

3. ankieta osobowa, podanie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną  w Bielsku-Białej – do pobrania w systemie e-Rekrutacja, zakładka: Wydruki;
WAŻNE! Druki można pobrać  po wybraniu terminu wpisu na studia

4. poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł, którą należy wpłacić na konto podane w systemie e-Rekrutacja
Uwaga!
W tytule przelewu należy podać kod wpłaty, który będzie dostępny w systemie e-Rekrutacja w zakładce: „Co mam zrobić dalej”. Brak właściwego kodu spowoduje, że opłata nie zostanie właściwie zaksięgowana i nie uzyskasz statusu kandydata.

5. fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym) oraz fotografia w wersji elektronicznej, wykonana według podanych wcześniej wymagań, wprowadzona do systemu elektronicznej rejestracji przez kandydata ze swojego konta w menu „Twoja fotografia”;

oraz dokumenty wymagane do wpisu:

1. karta wpisu na listę studentów, oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne – do pobrania w systemie e-Rekrutacja zakładka: Wydruki
WAŻNE! Druki można pobrać  po wybraniu terminu wpisu na studia

2. dostarczenie potwierdzenia wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 22 zł, którą należy wpłacić tradycyjnie lub poprzez bankowość internetową

Kandydaci składają skompletowane dokumenty w teczce (białej, wiązanej)

Studia I i II stopnia na Wydziale BMiI – profil absolwenta

 • Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

  Na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzone są studia:

  • stacjonarne I stopnia 3,5-letnie
  • stacjonarne II stopnia 1,5-roczne
  • niestacjonarne I stopnia 4-letnie (studia wieczorowe)
  • niestacjonarne II stopnia 1,5-roczne (studia wieczorowe)

  na specjalnościach – studia I stopnia:

  • Komputerowo Wspomagane Konstruowanie i Wytwarzanie (CAD/CAM)
  • Budowa, badania pojazdów i silników

  – studia II stopnia:

  • Komputerowo Wspomagane Konstruowanie i Wytwarzanie (CAD/CAM)
  • Pojazdy i silniki

  Studenci studiów I stopnia uzyskują dyplom inżyniera po 7 semestrach (studia stacjonarne) lub po 8 semestrach (studia niestacjonarne). Na studiach stacjonarnych przez pierwsze 4 semestry, a na studiach niestacjonarnych przez pierwsze 6 semestrów, studenci otrzymują wiedzę ogólną oraz kierunkową z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Na dalszych semestrach zdobywana wiedza związana jest ściśle z obraną przez studenta specjalnością.

  Absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do podjęcia studiów II stopnia zakończonych uzyskaniem tytułu magistra, które dostarczają zaawansowanej wiedzy inżynierskiej z zakresu mechaniki i budowy maszyn w ramach czterech specjalności. Studia II stopnia stacjonarne trwają 3 semestry, natomiast niestacjonarne – 4 semestry. Wybór specjalności w obydwu systemach studiów następuje od pierwszego semestru. Absolwent z tytułem magister inżynier może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia tj. doktoranckich w dyscyplinie Budowa i Eksploatacji Maszyn.

  Uniwersalne kompetencje zawodowe oraz biegłość w posługiwaniu się technologiami CAD/CAM sprawiają, że absolwenci kierunku z powodzeniem znajdują pracę jako konstruktorzy i technolodzy w zakładach przemysłu maszynowego, elektromaszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego oraz małych i średnich firmach produkujących komponenty oraz podzespoły. Ponadto inżynierowie tego kierunku mogą być rzeczoznawcami, pracować w jednostkach serwisujących i eksploatujących środki transportu samochodowego.

 • Kierunek studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  Na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji prowadzone są studia:

  • stacjonarne I stopnia 3,5-letnie
  • stacjonarne II stopnia 1,5-roczne
  • niestacjonarne I stopnia 3,5-letnie (studia zaoczne)
  • niestacjonarne II stopnia 1,5-roczne (studia zaoczne)

  o specjalizacjach:

  • Inżynieria Produkcji Przemysłowej
  • Inżynieria Produkcji Żywności)

  a w ramach każdej specjalizacji na specjalnościach:

  • Inżynieria Administracji Gospodarczej
  • Systemy Logistyczne Przedsiębiorstwa
  • Inżynieria Zarządzania Produkcją
  • Informatyczne Systemy Zarządzania

  Absolwenci studiów I stopnia otrzymują dyplom inżyniera. Studia na kierunku mają charakter interdyscyplinarny. Podczas pierwszych dwóch lat studentom przekazywana jest wiedza ogólna i kierunkowa z zakresu: organizacji i zarządzania, techniki i informatyki, ekonomii, finansów i prawa. Od piątego semestru nacisk kładziony jest na przygotowanie inżynierskie z określonej branży związanej z wybraną specjalizacją oraz dziedziny dotyczącej wybranej specjalności. Absolwent studiów I stopnia może kontynuować kształcenie podejmując studia II stopnia zakończone uzyskaniem tytułu magistra, które dostarczają zaawansowanej wiedzy inżynierskiej z zakresu organizacji i zarządzania systemami produkcyjnymi. Po studiach II stopnia może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia – doktoranckich, prowadzonych na Wydziale w dwóch dyscyplinach: Inżynieria Produkcji lub Budowa i Eksploatacji Maszyn.
  W ramach programu kształcenia studenci mają możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów potwierdzających cenione na rynku pracy umiejętności, w tym:

  • certyfikaty z zakresu ECDL, ECDL-Advanced, ECDL CAD i ECDL WebStarter
  • certyfikat audytora wewnętrznego i inżyniera jakości PCBC (po spełnieniu określonych wymagań)

  Absolwenci kierunku, w zależności od ukończonej specjalności, są dobrze przygotowani do wykonywania pracy w różnych działach inżynierii produkcji oraz na stanowiskach zarządzania procesami wytwarzania i procesami gospodarczymi w instytucjach oraz przedsiębiorstwach o dowolnym profilu, zwłaszcza – zgodnie z wybranymi specjalizacjami – w przemyśle maszynowym, elektromaszynowym, motoryzacyjnym lub rolno-spożywczym, a także w firmach konsultingowych, usługowych, handlowych, instytucjach administracji samorządowej.

 • Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka

  Na kierunku Automatyka i Robotyka prowadzone są studia:

  • stacjonarne I stopnia 3,5-letnie
  • niestacjonarne I stopnia 4-letnie (studia wieczorowe)

  na specjalnościach:

  • Automatyka Przemysłowa i Systemy Informatyczno-Pomiarowe
  • Mechatronika i Robotyka
  • Automatyka i Sterowanie w Pojazdach Samochodowych

  Studenci uzyskują dyplom inżyniera po 7 semestrach (studia stacjonarne) lub po 8 semestrach (studia niestacjonarne). Przez pierwsze 4 semestry studenci zdobywają wiedzę ogólną oraz kierunkową z zakresu automatyki i robotyki. Na kolejnych semestrach zakres przekazywanej wiedzy związany jest ściśle z obraną przez studenta specjalnością, a następnie kierunkiem dyplomowania. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, które mogą być realizowane w ATH na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn lub Zarządzanie i Inżynieria Produkcji bądź w innej uczelni technicznej. Na studia II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia bez konieczności uzupełniania jakichkolwiek różnic programowych, dodatkowo specjalnie na potrzeby absolwentów tego kierunku studiów utworzona została specjalność Automatyka Przemysłowa.
  Prowadzone studia na kierunku Automatyka i Robotyka ukierunkowane są w dużej części na potrzeby lokalnych zakładów przemysłowych, również specjaliści z mniejszych ośrodków naukowo-badawczych i firm przemysłowych prowadzą zajęcia studenckie lub pełnią opiekę na praktykami studenckimi.

 • Kierunek studiów: Mechatronika

  Na kierunku Mechatronika prowadzone są studia:

  • stacjonarne II stopnia 1,5-roczne
  • niestacjonarne II stopnia 1,5-roczne (studia wieczorowe)

  na specjalnościach:

  • Systemy mechatroniczne
  • Mechatronika w pojazdach samochodowych

  Studia II stopnia poszerzają wiedzę i rozwijają umiejętności z zakresu szeroko pojętej mechatroniki. Wynika to z faktu, iż Mechatronika to kierunek studiów, który łączy wiele dziedzin takich jak: automatyka, robotyka, informatyka, elektronika czy mechanika i budowa maszyn.

  Mechatronika jest także najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu. Kończąc studia na tym kierunku poszerzysz swoją wiedzę poznając m.in. najnowsze rozwiązania stosowane w przemyśle oraz nauczysz się programować oraz obsługiwać roboty przemysłowe, sterowniki i aplikacje przemysłowe. Ponadto studia pozwolą Ci na zdobycie bardzo dobrego wykształcenia w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych urządzeń. Zostaniesz zapoznany z najnowszymi przepisami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa maszyn i urządzeń, aby realizowane przez Ciebie projekty cechowała najwyższa jakość.

  Systemy mechatroniczne, to:
  zagadnienia związane z teorią sterowania analogowego i cyfrowego, sterowania układami napędowymi oraz programowaniem nowoczesnych układów sterowania PACSystems. Projektowanie, symulacje komputerowe i obsługa zrobotyzowanych stanowisk pracy oraz integracja systemów mechatronicznych.

  Mechatronika w pojazdach samochodowych, to:
  zagadnienia związane z układami automatycznego sterowania, działaniem i eksploatacją układów mechatronicznych oraz najnowocześniejszymi technologiami bezpieczeństwa i komfortu w pojazdach samochodowych. Projektowanie systemów autonomicznych, zastosowanie napędów elektrycznych i diagnostyka układów sterowania pojazdów.

 • Kierunek studiów: Informatyka

  Na kierunku Informatyka prowadzone są studia:

  • stacjonarne I stopnia 3,5-letnie
  • niestacjonarne I stopnia 3,5-letnie (studia zaoczne)
  • niestacjonarne II stopnia
  • stacjonarne II stopnia

  W przypadku studiów I stopnia możliwe jest podjęcie nauki na specjalnościach:

  • Inżynieria Oprogramowania i Systemy Informatyczne
  • Telekomunikacja i Sieci Komputerowe
  • Zastosowanie Informatyki w Zarządzaniu

  Absolwenci kierunku Informatyka uzyskują dyplom inżyniera informatyki w wybranej specjalności. W czasie studiów otrzymują solidne podstawy wiedzy z nauk podstawowych, tj. matematyki, metod numerycznych, programowania, tworzenia algorytmów i struktur danych poszerzone o wiadomości z zakresu systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, grafiki komputerowej oraz podstaw sztucznej inteligencji, teletransmisji i bezpieczeństwa danych. Od piątego semestru dodatkowo sylwetkę absolwentów uzupełniają wiadomości z zakresu wybranej specjalności.

  Solidna podbudowa teoretyczna i umiejętności praktycznego wykorzystania technik komputerowych w różnorodnych systemach informatycznych pozwalają absolwentom z powodzeniem znajdować zatrudnienie w gospodarce, usługach i administracji, gdzie projektują, administrują i eksploatują urządzenia komputerowe i systemy informatyczne. Absolwenci kierunku są dobrze przygotowani w zakresie podstaw informatyki umożliwiających uzupełnienie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.
  W ramach programów kształcenia przewidziane są kursy Akademii Cisco i Microsoft, po ukończeniu których studenci uzyskują międzynarodowe certyfikaty, co jest niewątpliwym atutem na współczesnym rynku pracy. Program kształcenia na kierunku Informatyka umożliwia absolwentom studiów I stopnia kontynuację edukacji na studiach II stopnia, które mogą być realizowane w ATH na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki na kierunkach Informatyka bądź Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (w szczególności na specjalnościach Inżynieria Administracji Gospodarczej oraz Informatyczne Systemy Zarządzania) lub na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn bądź w innej uczelni.

  W przypadku studiów II stopnia oferujemy specjalności:

  1. Techniki Tworzenia Oprogramowania;
   Absolwent specjalności uzyska kwalifikacje w zakresie tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych, systemów inteligentnych i urządzeń typu embedded stosowanych w technologii budowania Internetu Rzeczy (Internet of Things) ze szczególnym uwzględnieniem technologii chmurowych.
  2. Bezpieczeństwo Technologii Informatycznych;
   Absolwent specjalności poszerzy wiedzę i umiejętności związane z działaniem infrastruktury sieciowej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa systemów sieciowych i mechanizmów komunikacji.