Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki i podjęcia nauki w naszej uczelni. Różnorodne kierunki studiów pozwolą każdemu kandydatowi wybrać swoją ścieżkę kariery oraz zdobycie solidnego, konkretnego i cenionego zawodu.

Wydział kształci w zawodach i specjalnościach, na które jest i będzie istniało zapotrzebowanie na rynku pracy. Wykształcenie techniczne to dobra inwestycja na przyszłość, a inżynier to zawód dobrze wynagradzany oraz z pomyślnymi perspektywami.
Absolwenci Wydziału na ogół nie mają problemów z zatrudnieniem, a często już jako studenci ostatnich lat studiów podejmują atrakcyjną pracę.
Korzenie merytoryczne, kadrowe i organizacyjne Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej sięgają 1969 roku, kiedy to zarządzeniem ówczesnego Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja, została powołana do życia Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Uczelnia ta rozpoczęła swoją działalność z dwoma oddziałami wydziałów macierzystej uczelni: Mechanicznym i Włókienniczym.

Osiągnięcia oddziału Wydziału Mechanicznego w zakresie rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, kształcenia studentów oraz działalności naukowo-badawczej stały się podstawą do przekształcenia go z dniem 1 listopada 1981 roku w samodzielny Wydział Budowy Maszyn.
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, jako jedyny w Akademii Techniczno-Humanistycznej, a także jedyny w Bielsku-Białej, prowadzi studia doktoranckie, może nadawać stopnie naukowe doktora (w dwóch dyscyplinach naukowych: Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz Inżynieria Produkcji) i doktora habilitowanego oraz ma prawo występowania z wnioskami o nadanie tytułu naukowego profesora w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Studia na Wydziale umożliwiają zdobycie solidnego, konkretnego i cenionego zawodu.

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oferuje możliwość studiowania na czterech kierunkach studiów o nazwach i programach nauczania zgodnych z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 1. Mechanika I Budowa Maszyn
 2. Zarządzanie I Inżynieria Produkcji
 3. Informatyka
 4. Automatyka I Robotyka

Studia na Wydziale prowadzone są w systemie:

 • studiów stacjonarnych (dziennych),
 • studiów niestacjonarnych (wieczorowych lub zaocznych),

na trzech stopniach:

 • studia I stopnia (inżynierskie),
 • studia II stopnia (magisterskie),
 • studia III stopnia (doktoranckie).

Każdy kierunek posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia wydaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Z myślą o usprawnieniu wymiany studenckiej na Wydziale funkcjonuje europejski system punktów kredytowych ECTS.

TURA PODSTAWOWA e-Rekrutacji

Terminy rekrutacji na studia drugiego stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 (tj. od lutego 2020 r.)

Numer cyklu rekrutacyjnego

Rejestracja elektroniczna

Ogłoszenie wyników

Wpisy na studia

1TR

od  3.02.2020 r. do 14.02.2020 r.

15.02.2020 r.

od 17.02.2019 r. do 19.02.2020 r.

2TR

od 16.02.2020 r. do 25.02.2020 r.

26.02.2020 r.

od 27.02.2019 r. do 28.02.2020 r.

Studia stacjonarne I-go stopnia profil ogólnoakademicki:

 • automatyka i robotyka
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia niestacjonarne I-go stopnia profil ogólnoakademicki:

 • automatyka i robotyka
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia niestacjonarne II-go stopnia profil ogólnoakademicki:

 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • informatyka
 • Wymagane dokumenty – studia stacjonarne I stopnia

  • ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania dostępne są po zalogowaniu w systemie elektronicznej rejestracji kandydata w menu „WYDRUKI”);
  • oryginał świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego i świadectwa ukończenia szkoły średniej (do wglądu);
  • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym), oraz zdjęcie w wersji elektronicznej wprowadzone do systemu elektronicznej rejestracji przez kandydata ze swojego konta w menu „Twoja fotografia” zgodnie z wymaganiami jak wyżej;
  • kserokopia dowodu osobistego wraz z oryginałem (do wglądu)
  • poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, którą należy wpłacić na konto podane w systemie e-Rekrutacja (formularz przelewu/wpłaty można wydrukować z systemu e-Rekrutacja)
  • wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat

  Kandydaci składają skompletowane dokumenty w teczce (białej, wiązanej). 

 • Wymagane dokumenty – studia niestacjonarne I stopnia

  • ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania dostępne są po zalogowaniu w systemie elektronicznej rejestracji kandydata w menu „WYDRUKI”);
  • oryginał świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego i świadectwa ukończenia szkoły średniej (do wglądu);
  • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym
  • tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym), oraz zdjęcie w wersji elektronicznej wprowadzone do systemu elektronicznej rejestracji przez kandydata ze swojego konta w menu „Twoja fotografia” zgodnie z wymaganiami jak wyżej;
  • kserokopia dowodu osobistego wraz z oryginałem (do wglądu)
  • poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł, którą należy wpłacić na konto podane w systemie e-Rekrutacja (formularz przelewu/wpłaty można wydrukować z systemu e-Rekrutacja)

  Kandydaci składają skompletowane dokumenty w teczce (białej, wiązanej).

 • Wymagane dokumenty – studia stacjonarne II stopnia

  • ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania dostępne są po zalogowaniu w systemie elektronicznej rejestracji kandydata w menu „WYDRUKI”);
  • oryginał świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego i świadectwa ukończenia szkoły średniej (do wglądu);
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (do wglądu);
  • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym), oraz zdjęcie w wersji elektronicznej wprowadzone do systemu elektronicznej rejestracji przez kandydata ze swojego konta w menu „Twoja fotografia” zgodnie z wymaganiami jak wyżej;
  • kserokopia dowodu osobistego wraz z oryginałem (do wglądu)
  • poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, którą należy wpłacić na konto podane w systemie e-Rekrutacja (formularz przelewu/wpłaty można wydrukować z systemu e-Rekrutacja)
  • zaświadczenie o wysokości średniej ocen ze studiów I stopnia
  • wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat

  Kandydaci składają skompletowane dokumenty w teczce (białej, wiązanej).

 • Wymagane dokumenty – studia niestacjonarne II stopnia

  • ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania dostępne są po zalogowaniu w systemie elektronicznej rejestracji kandydata w menu „WYDRUKI”);
  • oryginał świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego i świadectwa ukończenia szkoły średniej (do wglądu);
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (do wglądu);
  • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym), oraz zdjęcie w wersji elektronicznej wprowadzone do systemu elektronicznej rejestracji przez kandydata ze swojego konta w menu „Twoja fotografia” zgodnie z wymaganiami jak wyżej;
  • kserokopia dowodu osobistego wraz z oryginałem (do wglądu)
  • poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł, którą należy wpłacić na konto podane w systemie e-Rekrutacja (formularz przelewu/wpłaty można wydrukować z systemu e-Rekrutacja)
  • zaświadczenie o wysokości średniej ocen ze studiów I stopnia

  Kandydaci składają skompletowane dokumenty w teczce (białej, wiązanej).

Studia I i II stopnia na Wydziale BMiI – profil absolwenta

 • Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

  Na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzone są studia:

  • stacjonarne I stopnia 3,5-letnie
  • stacjonarne II stopnia 1,5-roczne
  • niestacjonarne I stopnia 4-letnie (studia wieczorowe)
  • niestacjonarne II stopnia 1,5-roczne (studia wieczorowe)

  na specjalnościach:

  • Komputerowo Wspomagane Konstruowanie i Wytwarzanie (CAD/CAM)
  • Samochody i Silniki
  • Automatyka Przemysłowa (na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych)

  Studenci studiów I stopnia uzyskują dyplom inżyniera po 7 semestrach (studia stacjonarne) lub po 9 semestrach (studia niestacjonarne). Na studiach stacjonarnych przez pierwsze 4 semestry, a na studiach niestacjonarnych przez pierwsze 6 semestrów, studenci otrzymują wiedzę ogólną oraz kierunkową z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Na dalszych semestrach zdobywana wiedza związana jest ściśle z obraną przez studenta specjalnością.

  Absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do podjęcia studiów II stopnia zakończonych uzyskaniem tytułu magistra, które dostarczają zaawansowanej wiedzy inżynierskiej z zakresu mechaniki i budowy maszyn w ramach czterech specjalności. Studia II stopnia stacjonarne trwają 3 semestry, natomiast niestacjonarne – 4 semestry. Wybór specjalności w obydwu systemach studiów następuje od pierwszego semestru. Absolwent z tytułem magister inżynier może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia tj. doktoranckich w dyscyplinie Budowa i Eksploatacji Maszyn.

  Uniwersalne kompetencje zawodowe oraz biegłość w posługiwaniu się technologiami CAD/CAM sprawiają, że absolwenci kierunku z powodzeniem znajdują pracę jako konstruktorzy i technolodzy w zakładach przemysłu maszynowego, elektromaszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego oraz małych i średnich firmach produkujących komponenty oraz podzespoły. Ponadto inżynierowie tego kierunku mogą być rzeczoznawcami, pracować w jednostkach serwisujących i eksploatujących środki transportu samochodowego.

 • Kierunek studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  Na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji prowadzone są studia:

  • stacjonarne I stopnia 3,5-letnie
  • stacjonarne II stopnia 1,5-roczne
  • niestacjonarne I stopnia 3,5-letnie (studia zaoczne)
  • niestacjonarne II stopnia 1,5-roczne (studia zaoczne)

  o specjalizacjach:

  • Inżynieria Produkcji Przemysłowej
  • Inżynieria Produkcji Żywności)

  a w ramach każdej specjalizacji na specjalnościach:

  • Inżynieria Administracji Gospodarczej
  • Systemy Logistyczne Przedsiębiorstwa
  • Inżynieria Zarządzania Produkcją
  • Informatyczne Systemy Zarządzania

  Absolwenci studiów I stopnia otrzymują dyplom inżyniera. Studia na kierunku mają charakter interdyscyplinarny. Podczas pierwszych dwóch lat studentom przekazywana jest wiedza ogólna i kierunkowa z zakresu: organizacji i zarządzania, techniki i informatyki, ekonomii, finansów i prawa. Od piątego semestru nacisk kładziony jest na przygotowanie inżynierskie z określonej branży związanej z wybraną specjalizacją oraz dziedziny dotyczącej wybranej specjalności. Absolwent studiów I stopnia może kontynuować kształcenie podejmując studia II stopnia zakończone uzyskaniem tytułu magistra, które dostarczają zaawansowanej wiedzy inżynierskiej z zakresu organizacji i zarządzania systemami produkcyjnymi. Po studiach II stopnia może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia – doktoranckich, prowadzonych na Wydziale w dwóch dyscyplinach: Inżynieria Produkcji lub Budowa i Eksploatacji Maszyn.
  W ramach programu kształcenia studenci mają możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów potwierdzających cenione na rynku pracy umiejętności, w tym:

  • certyfikaty z zakresu ECDL, ECDL-Advanced, ECDL CAD i ECDL WebStarter
  • certyfikat audytora wewnętrznego i inżyniera jakości PCBC (po spełnieniu określonych wymagań)

  Absolwenci kierunku, w zależności od ukończonej specjalności, są dobrze przygotowani do wykonywania pracy w różnych działach inżynierii produkcji oraz na stanowiskach zarządzania procesami wytwarzania i procesami gospodarczymi w instytucjach oraz przedsiębiorstwach o dowolnym profilu, zwłaszcza – zgodnie z wybranymi specjalizacjami – w przemyśle maszynowym, elektromaszynowym, motoryzacyjnym lub rolno-spożywczym, a także w firmach konsultingowych, usługowych, handlowych, instytucjach administracji samorządowej.

 • Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka

  Na kierunku Automatyka i Robotyka prowadzone są studia:

  • stacjonarne I stopnia 3,5-letnie
  • niestacjonarne I stopnia 4-letnie (studia wieczorowe)

  na specjalnościach:

  • Automatyka Przemysłowa i Systemy Informatyczno-Pomiarowe
  • Mechatronika i Robotyka
  • Automatyka i Sterowanie w Pojazdach Samochodowych

  Studenci uzyskują dyplom inżyniera po 7 semestrach (studia stacjonarne) lub po 8 semestrach (studia niestacjonarne). Przez pierwsze 4 semestry studenci zdobywają wiedzę ogólną oraz kierunkową z zakresu automatyki i robotyki. Na kolejnych semestrach zakres przekazywanej wiedzy związany jest ściśle z obraną przez studenta specjalnością, a następnie kierunkiem dyplomowania. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, które mogą być realizowane w ATH na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn lub Zarządzanie i Inżynieria Produkcji bądź w innej uczelni technicznej. Na studia II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia bez konieczności uzupełniania jakichkolwiek różnic programowych, dodatkowo specjalnie na potrzeby absolwentów tego kierunku studiów utworzona została specjalność Automatyka Przemysłowa.
  Prowadzone studia na kierunku Automatyka i Robotyka ukierunkowane są w dużej części na potrzeby lokalnych zakładów przemysłowych, również specjaliści z mniejszych ośrodków naukowo-badawczych i firm przemysłowych prowadzą zajęcia studenckie lub pełnią opiekę na praktykami studenckimi.

 • Kierunek studiów: Informatyka

  Na kierunku Informatyka prowadzone są studia:

  • stacjonarne I stopnia 3,5-letnie
  • niestacjonarne I stopnia 3,5-letnie (studia zaoczne)
  • niestacjonarne II stopnia
  • stacjonarne II stopnia

  W przypadku studiów I stopnia możliwe jest podjęcie nauki na specjalnościach:

  • Inżynieria Oprogramowania i Systemy Informatyczne
  • Telekomunikacja i Sieci Komputerowe
  • Zastosowanie Informatyki w Zarządzaniu

  Absolwenci kierunku Informatyka uzyskują dyplom inżyniera informatyki w wybranej specjalności. W czasie studiów otrzymują solidne podstawy wiedzy z nauk podstawowych, tj. matematyki, metod numerycznych, programowania, tworzenia algorytmów i struktur danych poszerzone o wiadomości z zakresu systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, grafiki komputerowej oraz podstaw sztucznej inteligencji, teletransmisji i bezpieczeństwa danych. Od piątego semestru dodatkowo sylwetkę absolwentów uzupełniają wiadomości z zakresu wybranej specjalności.

  Solidna podbudowa teoretyczna i umiejętności praktycznego wykorzystania technik komputerowych w różnorodnych systemach informatycznych pozwalają absolwentom z powodzeniem znajdować zatrudnienie w gospodarce, usługach i administracji, gdzie projektują, administrują i eksploatują urządzenia komputerowe i systemy informatyczne. Absolwenci kierunku są dobrze przygotowani w zakresie podstaw informatyki umożliwiających uzupełnienie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.
  W ramach programów kształcenia przewidziane są kursy Akademii Cisco i Microsoft, po ukończeniu których studenci uzyskują międzynarodowe certyfikaty, co jest niewątpliwym atutem na współczesnym rynku pracy. Program kształcenia na kierunku Informatyka umożliwia absolwentom studiów I stopnia kontynuację edukacji na studiach II stopnia, które mogą być realizowane w ATH na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki na kierunkach Informatyka bądź Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (w szczególności na specjalnościach Inżynieria Administracji Gospodarczej oraz Informatyczne Systemy Zarządzania) lub na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn bądź w innej uczelni.

  W przypadku studiów II stopnia oferujemy dwie nowe specjalności:

  1. Techniki Tworzenia Oprogramowania;
   Absolwent specjalności uzyska kwalifikacje w zakresie tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych, systemów inteligentnych i urządzeń typu embedded stosowanych w technologii budowania Internetu Rzeczy (Internet of Things) ze szczególnym uwzględnieniem technologii chmurowych.
  2. Bezpieczeństwo Technologii Informatycznych;
   Absolwent specjalności poszerzy wiedzę i umiejętności związane z działaniem infrastruktury sieciowej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa systemów sieciowych i mechanizmów komunikacji.

Studia doktoranckie na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki

Na studia doktoranckie na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki przyjmowani są absolwenci:

 • kierunków mechanicznych lub pokrewnych (dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn)
 • kierunków zarządzania i inżynierii produkcji lub pokrewnych (dyscyplina: Inżynieria Produkcji)

posiadający tytuł zawodowy magistra inżyniera, których wiedza wyniesiona ze studiów oraz ewentualny dorobek zawodowy są odpowiednie, aby wykonać pracę doktorską w dyscyplinach, w których Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora.

Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie stypendiów, w tym:

 • stypendium socjalnego
 • zapomogi
 • stypendium dla najlepszych doktorantów
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Ponadto, doktorant może ubiegać się o stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.
Zasady rekrutacji na studia III stopnia regulowane są w każdym roku akademickim przez Uchwały Senatu.