Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał 2,2 mln zł. dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekt „Akademia Przyszłości – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”

Projekt został złożony w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I, Działanie 3.5 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz poprawa jakości zarządzania Uczelnią poprzez: poszerzenie oferty edukacyjnej pozwalającej na zdobycie kompetencji i kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców, zwiększenie kompetencji dydaktycznych, zwiększenie integracji systemów wewnętrznych i zewnętrznych związanych z zarządzaniem uczelnią, podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry zarządzającej i administracyjnej.

Projekt zakłada wsparcie działań pozwalających rozwijać:

  • umiejętności studentów, na które popyt zgłaszają pracodawcy (zawodowe) oraz pozwalające na elastyczne dopasowanie do rynku pracy (tzw. miękkie), a w szczególności w tych obszarach, które są kluczowe z punktu widzenia rozwoju nowoczesnej gospodarki kraju,
  • dydaktyczne kompetencje nauczycieli akademickich,
  • kwalifikacje kadry zarządzającej i administracyjnej.

Istotnym elementem procesu rozwoju Uczelni jest wdrożenie zintegrowanego systemu Zarządzania Uczelnią. Realizacja projektu przyczyni się do: wprowadzenia nowych i modyfikacji realizowanych programów kształcenia dostosowanych do zapotrzebowania rynku pracy, zdobycie dodatkowych kompetencji umożliwiających lepsze praktyczne przygotowanie zawodowe studentów, podniesienia – merytorycznych i związanych z metodami i technikami prowadzonych zajęć dydaktycznych – kompetencji kadry dydaktycznej oraz jakości i efektywności pracy kadry zarządzającej i administracyjnej, wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań i narzędzi informatycznych w zakresie zarządzania Uczelnią.

W przypadku studentów WBMiI, wszystkich kierunków studiów, pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na:

  • nowe programy kształcenia: nowe specjalności, przedmioty, doposażenie laboratoriów w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie,
  • dodatkowe szkolenia dla studentów z możliwością otrzymania uznawanych i cenionych przez przedsiębiorców certyfikatów,
  • praktyczne warsztaty w zakładach produkcyjnych,
  • działalność interdyscyplinarnego koła naukowego „Inżynier XXI wieku”.
Informacje kontaktowe

Biuro projektu

+48 33 82 79 404

projekt.ap@ath.bielsko.pl

Biuro projektu

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
budynek L pok. 310
projekt.ap@ath.bielsko.pl

Kierownik projektu
prof. dr hab. n.t. Iwona Adamiec-Wójcik 33 8279 404

Z-ca kierownika projektu
mgr Ewa Sobiecka 33 8279 404

Koordynator ds. organizacyjnych
mgr inż. Magdalena Frycz 33 8279 318

Koordynator ds. finansowych
lic. Dominika Nowak 33 8279 291

Koordynator WBMiI

+48 33 82 79 234

dwiecek@ath.bielsko.pl

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

dr inż. Dorota Więcek

Aktualności

WYNIKI z rekrutacji studentów na certyfikowane szkolenie podstawowe z NX (modelowanie CAD) w ramach projektu „Akademia Przyszłości  Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17” Szkolenie 7.06-11.06.2021 godz.8:00 do 14:45 Lp. Nr albumu Kierunek Decyzja 1 041049 Mechatr. s.2 niest. Zakwalifikowany 2 054535 MiBM s.6 niest. Zakwalifikowany 3 054541 MiBM s.6 niest. Zakwalifikowany 4 055558…

WYNIKI z rekrutacji studentów na certyfikowane szkolenie OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE ROBOTÓW KAWASAKI w ramach projektu „Akademia Przyszłości  Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17” Szkolenie 15.06-18.06.2021 Lp. Nr albumu Kierunek Decyzja 1 051361 Mechatr. sem.2 Zakwalifikowany 2 041049 Mechatr. sem.2 Zakwalifikowany 3 057228 Mechatr. sem.2 Zakwalifikowany 4 052305 Mechatr. sem.2 Zakwalifikowany 5 051360 Mechatr….

WYNIKI z rekrutacji studentów na certyfikowane szkolenie AUDITOR WEWNĘTRZNY SZBHP WG NORMY ISO 45001:2018  w ramach projektu „Akademia Przyszłości  Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17” Grupa 3 Szkolenie 30.04.-21.05.2021r. egzamin PCBC 28.05.2021r. Lp. Nr albumu Kierunek Decyzja 1 54586 ZIP I st. sem.6 stacj. Zakwalifikowany 2 49129 ZIP I st. sem.6 niest….

REKRUTACJA STUDENTÓW MECHATRONIKA II stopień i AUTOMATYKA I ROBOTYKA I stopień sem.6, 7  NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE ROBOTÓW KAWASAKI ZGŁOSZENIA OD 19.05.2021r. DO 25.05.2021r. Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17 Liczba godzin kursu: 33 godziny zajęć Zajęcia przez 4 dni po ok. 8…

REKRUTACJA STUDENTÓW MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I stopień sem. 4, sem. 6, sem. 7 i II stopień  NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE Szkolenie podstawowe z NX (modelowanie CAD) ZGŁOSZENIA OD 19.05.2021r. DO 25.05.2021r. Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17 Liczba godzin kursu: 40 godzin zajęćZajęcia przez 5…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.