Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał 2,2 mln zł. dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekt „Akademia Przyszłości – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”

Projekt został złożony w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I, Działanie 3.5 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz poprawa jakości zarządzania Uczelnią poprzez: poszerzenie oferty edukacyjnej pozwalającej na zdobycie kompetencji i kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców, zwiększenie kompetencji dydaktycznych, zwiększenie integracji systemów wewnętrznych i zewnętrznych związanych z zarządzaniem uczelnią, podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry zarządzającej i administracyjnej.

Projekt zakłada wsparcie działań pozwalających rozwijać:

  • umiejętności studentów, na które popyt zgłaszają pracodawcy (zawodowe) oraz pozwalające na elastyczne dopasowanie do rynku pracy (tzw. miękkie), a w szczególności w tych obszarach, które są kluczowe z punktu widzenia rozwoju nowoczesnej gospodarki kraju,
  • dydaktyczne kompetencje nauczycieli akademickich,
  • kwalifikacje kadry zarządzającej i administracyjnej.

Istotnym elementem procesu rozwoju Uczelni jest wdrożenie zintegrowanego systemu Zarządzania Uczelnią. Realizacja projektu przyczyni się do: wprowadzenia nowych i modyfikacji realizowanych programów kształcenia dostosowanych do zapotrzebowania rynku pracy, zdobycie dodatkowych kompetencji umożliwiających lepsze praktyczne przygotowanie zawodowe studentów, podniesienia – merytorycznych i związanych z metodami i technikami prowadzonych zajęć dydaktycznych – kompetencji kadry dydaktycznej oraz jakości i efektywności pracy kadry zarządzającej i administracyjnej, wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań i narzędzi informatycznych w zakresie zarządzania Uczelnią.

W przypadku studentów WBMiI, wszystkich kierunków studiów, pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na:

  • nowe programy kształcenia: nowe specjalności, przedmioty, doposażenie laboratoriów w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie,
  • dodatkowe szkolenia dla studentów z możliwością otrzymania uznawanych i cenionych przez przedsiębiorców certyfikatów,
  • praktyczne warsztaty w zakładach produkcyjnych,
  • działalność interdyscyplinarnego koła naukowego „Inżynier XXI wieku”.
Informacje kontaktowe

Biuro projektu

+48 33 82 79 404

projekt.ap@ath.bielsko.pl

Biuro projektu

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
budynek L pok. 310
projekt.ap@ath.bielsko.pl

Kierownik projektu
prof. dr hab. n.t. Iwona Adamiec-Wójcik 33 8279 404

Z-ca kierownika projektu
mgr Ewa Sobiecka 33 8279 404

Koordynator ds. organizacyjnych
mgr inż. Magdalena Frycz 33 8279 318

Koordynator ds. finansowych
lic. Dominika Nowak 33 8279 291

Koordynator WBMiI

+48 33 82 79 234

dwiecek@ath.bielsko.pl

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

dr inż. Dorota Więcek

Aktualności

WYNIKI z rekrutacji studentów na SZKOLENIE „AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ” Z EGZAMINEM PRZEPROWADZANYM PRZEZ POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI w ramach projektu „Akademia Przyszłości  Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17” Szkolenie 20.11., 27.11., 04.12., 11.12.2020, egzamin PCBC 18.12.2020r. Lp. Nr albumu Kierunek Decyzja 1 51616 ZIP II st. sem.2 Zakwalifikowany 2 51794…

WYNIKI z rekrutacji studentów na SZKOLENIE „INŻYNIER JAKOŚCI” Z EGZAMINEM PRZEPROWADZANYM PRZEZ POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI w ramach projektu „Akademia Przyszłości  Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17”   Szkolenie 20.11., 21.11., 27.11., 4.12., 5.12., 11.12.2020, egzamin PCBC 18.12.2020r. Lp. Nr albumu Kierunek Decyzja 1 31389 ZIP II st. sem.1 Zakwalifikowany 2 51732…

REKRUTACJA STUDENTÓW MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ (sem.7, sem.5) i II stopień (sem.2) AUTOMATYKA I ROBOTYKA (sem.7, sem.5) NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PRZY BUDOWIE I UŻYTKOWANIU MASZYN ZGŁOSZENIA OD 23.11.2020 DO 27.11.2020 Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia…

WYNIKI z rekrutacji studentów na certyfikowane szkolenie PROJEKTOWANIE W SYSTEMIE CATIA V5 Automotive Engineer w ramach projektu „Akademia Przyszłości  Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17” Szkolenie 30.11 – 04.12.2020 Lp. Nr albumu Kierunek Decyzja 1 054505 MiBM sem.5 Zakwalifikowany 2 055558 MiBM sem.5 Zakwalifikowany 3 054507 MiBM sem.5 Zakwalifikowany 4 054508 MiBM…

REKRUTACJA STUDENTÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (sem. 2) II STOPIEŃ NA SZKOLENIE „INŻYNIER JAKOŚCI” Z EGZAMINEM PRZEPROWADZANYM PRZEZ POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI ZGŁOSZENIA OD 10.11.2020 DO 17.11.2020 Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.